artykuł nr 11

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 października 2022 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 10 października 2022 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR - listopad 2022, kontrola w zakresie kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2019-2021).

3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4. Informacje, wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie posiedzenia.


 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 12

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 6 września 2022 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 6 września 2022 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

3. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR - wrzesień 2022, kontrola realizacji zadań i kosztów związanych z boiskiem sportowym w Sokolnikach).

4. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR - październik 2022, kontrola inwestycji dotyczącej przebudowy części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach wraz z wizytacją w obiekcie).

5. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR - listopad 2022, kontrola w zakresie kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2019-2021).

6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

7. Informacje, wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 13

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 czerwca 2022 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę 1 czerwca 2022 roku o godzinie 10:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2021 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.

4. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2021 rok.

5. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2021 rok.

6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

7. Informacje, wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 14

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 kwietnia 2022 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR – kwiecień 2022, kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w latach 2016-2021).

3. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR – maj 2022, kontrola w zakresie delegacji służbowych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki oraz placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki w latach 2018-2019).

4. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

5. Informacje, wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 15

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 9 marca 2022 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę 9 marca 2022 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

4. Propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2022 rok.

5. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

6. Informacje, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki