artykuł nr 51

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 08-05-2012 r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.04.2012 r., Gminy Sokolniki u. M.J. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie linii wodociągowej w Sokolnikach przy ul. Kaliskiej o długości około 205 mb z rur pcv Ø 90 wraz z przejściem pod drogą powiatową .


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach, przy ul. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pokój nr 12.


Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach i stronie internetowej.
 

artykuł nr 52

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOKOLNIKI


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.04.2012 r., Gminy Sokolniki u. M.J. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii wodociągowej wraz zprzyłączami na odcinku Prusak - Walichnowy z rur pcv 090o długości około 890 mb i rur pe 0 40 o długości około 80 mb.


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach, przy ul. Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, pokój nr 12.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach i stronie internetowej.
 

 

artykuł nr 53

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie zbiorników retencyjnych w Leśnictwie Szustry, dla inwestora Lasów Państwowych

Załączniki:
Obwieszczenie 20 KB
artykuł nr 54

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu WRS 44410B składającej się z wieży stalowej o wysokości 55,95 m, na której szczycie umieszczone będzie 6 anten sektorowych i 3 radiolinie oraz urządzeń sterujących umieszczonych na gruncie na działce o numerze 321 w miejscowości Walichnowy (obręb Walichnowy)

artykuł nr 55

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów uzgadniających

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mobilnego węzła betoniarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 75/20 w miejscowości Walichnowy obręb geodezyjny Walichnowy.

Załączniki:
Obwieszczenie50 KB