artykuł nr 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W GMINIE SOKOLNIKI

Mieszkańcy, którzy chcą się pozbyć zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) pochodzącego z gospodarstw domowych, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180.1495) mogą nieodpłatnie przekazać go w punktach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów AGD i RTV, oraz innych urządzeń elektronicznych, pod warunkiem zakupu nowego sprzętu o tym samym charakterze.
 
OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZSEE:

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu. Sprzedawca hurtowy natomiast, jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania ZSEE. Ponadto jest zobowiązany do umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.
 
Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
 
Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do umieszczenia w punkcie serwisowym informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.
 

Mieszkańcy, którzy nie zakupują nowego sprzętu a chcieliby się pozbyć ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych mogą nieodpłatnie przekazać go do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Skomlinie. Ponadto  ZSEE będzie zbierany w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych - raz w roku. Termin zbiórki będzie każdorazowo poprzedzony akcja informacyjną ( kurendy, ogłoszenia).

Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych i użytkownik tego sprzętu są obowiązani przekazywać ZSEE do zbierającego zużyty sprzęt (np. organizacji odzysku) lub zakładu przetwarzania, wpisanych do rejestru prowadzonego Przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.