artykuł nr 1

Zakup Energii Elektrycznej dla grupy zakupowej: Sokolniki, Galewice, Czastary

artykuł nr 2

Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tyblach

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tyblach

artykuł nr 3

Wykonanie robót budowlanych - remont drogi w miejscowości Walichnowy - etap I i II

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia Nr 118955-201597 KB
Wezwanie do podpisania umowy37 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty52 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty78 KB
Wezwanie do udzielenia wyjaśnień54 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert50 KB
Zał nr 10 - wersja edytowalna34 KB
Zał nr 9 - wersja edytowalna16 KB
Zał nr 8 - wersja edytowalna16 KB
Zał nr 7 - wersja edytowalna15 KB
Zał nr 6 - wersja edytowalna17 KB
Zał nr 4 - wersja edytowalna18 KB
Zał nr 2 - wersja edytowalna17 KB
Zał nr 5 - wersja edytowana18 KB
Zał nr 3 - wersja edytowalna24 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy-wersja edytowalna17 KB
Przedmiar robót dla dz nr 66045 KB
Kosztorys ofertowy dla dz nr 66034 KB
Przedmiar robót dla dz nr 65958 KB
Kosztorys ofertowy dla dz. nr 65939 KB
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne861 KB
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych18 KB
Zał nr 10 - Wzór umowy18 KB
Zał nr 9 - Potwierdzenie złożenia wadium43 KB
Zał nr 8 - Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa42 KB
Zał nr 7 - Wykaz podwykonawców35 KB
Zał nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej49 KB
Zał nr 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia74 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania122 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu45 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy136 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaMB
Ogłoszenie o zamowieniu - roboty budowlane nr 156000-2015 z dnia 25.06.2015304 KB
artykuł nr 4

Wykonanie usługi projektowej - Budowa sieci kanalizacji Gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy

Wykonanie usługi projektowej - budowa sieci kanalizacji Gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy

artykuł nr 5

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa boiska sportowego z budową drenażu i ogrodzenia na boisku sportowym w Sokolnikach - etap II

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa boiska sportowego z budową drenażu i ogrodzenia na boisku sportowym w Sokolnikach - etap II

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - roboty budowlane nr 74278-201583 KB
Wezwanie do podpisania umowy36 KB
Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy44 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty54 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty111 KB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - 447 KB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - 148 KB
Informacja o współfinansowaniu projektuMB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - oferta nr 543 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - oferta nr 347 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - oferta nr 437 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - oferta nr 139 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - oferta nr 232 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert96 KB
Odpowiedź do treści SIWZ nr 1)201589 KB
Zał nr 10 - wersja edytowana 35 KB
Zał nr 9 - wersja edytowana 17 KB
Zał nr 8 - wersja edytowana 17 KB
Zał nr 7 - wesja edytowana 16 KB
Zał nr 6 - wersja edytowana 18 KB
Zał nr 5 - wersja edytowana19 KB
Zał nr 4 - wersja edytowana19 KB
Zał nr 3 - wersja edytowana26 KB
Zał nr 2 - wersja edytowana 18 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy wersja edytowana20 KB
Przedmiar robót 44 KB
Projekt budowlany MB
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne MB
Zał nr 10 - Wzór umowy583 KB
Zał nr 9 - Potwierdzenie złożenia wadium44 KB
Zał nr 8 - Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa41 KB
Zał nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej48 KB
Zał nr 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie 71 KB
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych51 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania121 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu43 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy137 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaMB
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Nr 32908-2015 z dnia 13.02.2015 r408 KB