artykuł nr 1

Wykonanie robót budowlanych drogowych - Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn - II

Wykonanie robót budowlanych drogowy - remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn - II

artykuł nr 2

Wykonanie robót budowlanych drogowych - remont nawierzchni drogi w miejscowości Stary Ochędzyn

artykuł nr 3

Wykonanie robót budowlanych - Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej, łączącego sieć kanalizacyjną w Sokolnikach z oczyszczalnią ścieków

Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej, łączącego sieć kanalizacyjną w Sokolnikach z oczyszczalnią ścieków

artykuł nr 4

Wykonanie usługi - ubezpieczenie mienia i pojazdów Zamawiającego

Wykonanie usługi - ubezpieczenie mienia i pojazdów Zamawiającego

artykuł nr 5

Wykonanie usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki

Wykonanie usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki

Załączniki:
Zgoda na zmianę terminu podpisania umowy22 KB
Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy30 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty51 KB
Wezwanie do złożenia dokumentów207 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert47 KB
Zmodyfikowana treść SIWZMB
Zał nr 13 - Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia z postępowania 148 KB
Zał nr 12 - Oświadczenie dot spełnienia warunków udziału w postępowaniu86 KB
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ34 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540095217-N-2020 32 KB
Wyjaśnienia i uściślenia do SIWZ206 KB
Ogłoszenie o zamówieniu nr 542841-N-2020 z dnia 22.05.2020 r1,000 KB
Specyfikacja Istotnych Warunkach ZamówieniaMB
Zał nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia804 KB
Zał nr 2 - Formularz ofertowy153 KB
Zał nr 3 - Wzór umowyMB
Zał nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej45 KB
Zał nr 5 - Wykaz wykonanych usług79 KB
Zał nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych96 KB
Zał nr 7 - Oświadczenie w zakresie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 10 ppkt 1) lit e,f,g46 KB
Zał nr 8 - mapa topograficzna190 KB
Zał nr 9 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych290 KB
Zał nr 10 - Uchwała Nr XXI)122)20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki394 KB
Zał nr 11 - Uchwała Nr XXI)123)20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych (...)196 KB