artykuł nr 1

INFORMACJE OGÓLNE

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA PETYCJI

Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lub grupa tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie publicznym, w interesie podmiotu wnoszącego petycję lub interesie podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

ADRESAT PETYCJI

Petycje można kierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI

Osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Sokolnikach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Godziny przyjęć
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

wtorek: 8:30 – 16:30


Drogą elektroniczną:
e-mail: ug@sokolniki.pl

adres skrytki ePUAP: /0l553rtalf/SkrytkaESP

PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

- oznaczenie adresata petycji,

- wskazanie przedmiotu petycji.

PODPIS

- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

ROZPATRZENIE PETYCJI

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Petycje niezawierające oznaczenia podmiotu, wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870).

OPŁATY
Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Załączniki:
Klauzula informacyjna69 KB
artykuł nr 2

PETYCJE 2023

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.RO.152.1.2023Stopniowe przygotowanie się do wdrożenia w JST Dyrektywy 2022/255511.09.2023PetycjaOdpowiedź
2.RO.152.2.2023Modernizacja istniejącego placu zabaw w Pichlicach22.09.2023PetycjaOdpowiedź na petycję
3.RO.152.3.2023Przeprowadzenie audytu technologicznego w urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań27.10.2023PetycjaOdpowiedź na petycję
      
      

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO RADY GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycji Treść petycjiOdpowiedź na petycję
      
      
      
      
      

 

artykuł nr 3

PETYCJE 2022

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.RO.152.1.2022Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza14.02.2022 Przekazano do rozpatrzenia według właściwości
2.RO.152.3.2022Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza01.03.2022 Przekazano do rozpatrzenia według właściwości
3.RO.152.4.2022Petycja w sprawie uzyskania listy rolników posiadających prawo własności do nieruchomości miejscowo właściwych dla terenu gminy zainteresowanych przekazaniem części swojej nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych21.06.2022Petycja 
4.RO.152.5.2022Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej gminy lub w BIP infografiki PSPS   o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu)04.07.2022Petycja 

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO RADY GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.RO.152.2.1.2022Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza01.03.2022 Przekazano do rozpatrzenia według właściwości

 

artykuł nr 4

PETYCJE 2021

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.ROS.152.1.2021

Petycja w sprawie naprawy i utwardzenia drogi oraz budowy oświetlenia na ulicy Zielonej w Sokolnikach

08.02.2021PetycjaOdpowiedź na petycję
2.ROS.152.2.2021Petycja w sprawie zamontowania przynajmniej trzech progów zwalniających w miejscowości Zagórze od ulicy Parkowej do ulicy Kaliskiej22.06.2021PetycjaOdpowiedź na petycję

 

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO RADY GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.ROS.152.2.1.2021Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego25.02.2021PetycjaOdpowiedź na petycję

 

artykuł nr 5

PETYCJE 2020

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.ROS. 152.1.2020Petycja w sprawie nie łączenia klas w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Pichlicach09.03.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
2.ROS. 152.3.2020Petycja w sprawie pełnej elektronizacji zamówień publicznych27.03.2020Petycja 
3.ROS.152.4.2020Petycja złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"03.04.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
4.ROS.152.5.2020Petycja w sprawie programu edukacyjnego pod hasłem "Przygotujmy lepszy świat"07.08.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
5.ROS.152.6.2020Petycja w sprawie środków do dezynfekcji rąk11.08.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
6.ROS.152.7.2020Petycja w sprawie akcji "Się gra się ma... Playroom z Wyobraźni"26.10.2020PetycjaOdpowiedź na petycję

 

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO RADY GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.ROS. 152.2.1.2020Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia24.03.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
2.ROS. 152.2.2.2020Petycja złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"03.04.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
3.ROS. 152.2.3.2020

Petycja złożona w interesie publicznym w zakresie działania władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Sokolniki z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych

14.12.2020PetycjaOdpowiedź na petycję