artykuł nr 1

INFORMACJE OGÓLNE

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA PETYCJI

Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lub grupa tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie publicznym, w interesie podmiotu wnoszącego petycję lub interesie podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

ADRESAT PETYCJI

Petycje można kierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI

Osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Sokolnikach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Godziny przyjęć
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30

wtorek: 7:30 – 17:00
piątek: 7:30 – 14:00

Drogą elektroniczną:
e-mail: ug@sokolniki.pl

adres skrytki ePUAP: /0l553rtalf/SkrytkaESP

PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

- oznaczenie adresata petycji,

- wskazanie przedmiotu petycji.

PODPIS

- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

ROZPATRZENIE PETYCJI

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Petycje niezawierające oznaczenia podmiotu, wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870).

OPŁATY
Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Załączniki:
Klauzula informacyjna69 KB
artykuł nr 2

PETYCJE 2021

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.ROS.152.1.2021

Petycja w sprawie naprawy i utwardzenia drogi oraz budowy oświetlenia na ulicy Zielonej w Sokolnikach

08.02.2021PetycjaOdpowiedź na petycję
2.ROS.152.2.2021Petycja w sprawie zamontowania przynajmniej trzech progów zwalniających w miejscowości Zagórze od ulicy Parkowej do ulicy Kaliskiej22.06.2021Petycja 

 

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO RADY GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.ROS.152.2.1.2021Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego25.02.2021PetycjaOdpowiedź na petycję

 

artykuł nr 3

PETYCJE 2020

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.ROS. 152.1.2020Petycja w sprawie nie łączenia klas w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Pichlicach09.03.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
2.ROS. 152.3.2020Petycja w sprawie pełnej elektronizacji zamówień publicznych27.03.2020Petycja 
3.ROS.152.4.2020Petycja złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"03.04.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
4.ROS.152.5.2020Petycja w sprawie programu edukacyjnego pod hasłem "Przygotujmy lepszy świat"07.08.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
5.ROS.152.6.2020Petycja w sprawie środków do dezynfekcji rąk11.08.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
6.ROS.152.7.2020Petycja w sprawie akcji "Się gra się ma... Playroom z Wyobraźni"26.10.2020PetycjaOdpowiedź na petycję

 

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO RADY GMINY SOKOLNIKI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.ROS. 152.2.1.2020Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia24.03.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
2.ROS. 152.2.2.2020Petycja złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"03.04.2020PetycjaOdpowiedź na petycję
3.ROS. 152.2.3.2020

Petycja złożona w interesie publicznym w zakresie działania władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Sokolniki z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych

14.12.2020PetycjaOdpowiedź na petycję

 

artykuł nr 4

PETYCJE 2019

REJESTR PETYCJI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.ROS. 152.1.2019

Petycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej relacji Sokolniki-Gumnisko

05.04.2019PetycjaOdpowiedź na petycję
2.

SO 1383/19,

SO 4523/16-9,

SO 1107/19
odległość mniejszych miejscowości od centrum miast14.07.2019Petycja 
3.-Przynależność terytorialna terenów geograficznych a właściwość urzędowa17.07.2019Petycja 
4.

1393/19,

SO 4533/16-9,

SO 1116/19
Wykaz budynków instytucji publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie i Katowicach19.07.2019Petycja 
5.

SO 1397/19,

SO 4537/16-9,

SO 1120/19
Plany województwa częstochowskiego19.07.2019Petycja 
6.SO 2407/5/2019Podregiony i subregiony województwa częstochowskiego24.07.2019Petycja 
7.SO 2907/8/2019Propozycja inicjatywy obywatelskiej w celu utworzenia województwa częstochowskiego w drodze referendum29.07.2019Petycja 
8.SO 2907/12/2019Wprowadzenie chronologicznych oznaczeń przystanków29.07.2019Petycja 
9.SO 3007/3/2019Wprowadzenie profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób układu krążenia i układu oddechowego u dzieci i młodzieży30.07.2019Petycja 
10.SO 3007/4/2019Wprowadzenie w klubach sportowych, pływalniach oraz siłowniach zegarków mierzących uczniom podczas ćwiczeń ich parametry życiowe30.07.2019Petycja 
11.SO 0108/5/2019Podjęcie walki z alkoholizmem poprzez montaż alkotestów samo obsługujących przy GOPS-ach czy obiektach instytucji publicznych oraz wprowadzenie 10 minutowych przerw dla kierowców na każdym przydrożnym parkingu celem zmniejszenia liczby wypadków drogowych1.08.2019Petycja 
12.SO 0108/6/2019Wprowadzenie w miejscach niebezpiecznych inteligentnej sygnalizacji świetlnej oraz czujników i kamer w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, szynowego.1.08.2019Petycja 
13.SO 0108/7/2019Rozdawanie obywatelom czapek ochraniających przed słońcem; wyposażenie aptek i innych podmiotów publicznych w aparaty do mierzenia ciśnienia, temperatury etc., wprowadzenie telekonsultacji medycznych1.08.2019Petycja 
14.SO 0108/9/2019Projekt dokumentacji, konsultacji społecznej nad danym projektem; projekt oceny jakości usług świadczonych przez podmioty publiczne1.08.2019Petycja 
15.SO 0208/5/2019Projekt skrzyżowania z  inteligentnymi sygnalizatorami świetlnymi oraz czujnikami prędkości2.08.2019Petycja 
16.SO 0308/1/2019Zwiększenie nadzoru nad transportem regularnym, kolejowym i zbiorowym; wyposażenie przystanków w kamery, wyposażenie pojazdów w specjalne systemy3.08.2019Petycja 
17.SO 0508/2/2019Montaż na skrzyżowaniach i węzłach komunikacyjnych apteczek drogowych oraz automatów mierzących  ciśnienie, pole widzenia etc.5.08.2019Petycja 
18.SO 0508/4/2019Montaż sygnalizacji świetlnej odstępowej, montaż awaryjnych sygnalizacji świetlnych, budowa rond5.08.2019Petycja 
19.SO 0608/2/2019Pismo uzupełniające w sprawie województwa Częstochowskiego 6.08.2019Petycja 
20.SO 0608/4/2019Wprowadzenie sygnalizacji s-line, wprowadzenie trzystopniowych (czerwonych, żółtych, zielonych) strzałek warunkowych. Sygnalizacje świetlne z czasomierzem6.08.2019Petycja 
21.SO 0708/1/2019Wyposażenie słupków przejazdów, słupków latarni w powłokę fluorescencyjną7.08.2019Petycja 
22.SO 0808/1/2019Projekt poprawy ruchu drogowego i bezpieczeństwa drogowego8.08.2019Petycja 
23.SO 0908/2/2019Projekt montażu  czujników i wyświetlaczy w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przepustowości szlaków komunikacyjnych9.08.2019Petycja 
24.SO 0908/3/2019Delegatura Urzędu w Częstochowie i Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego9.08.2019Petycja 
25.SO 0908/4/2019Projekt zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego9.08.2019Petycja 
26.SO 0908/6/2019Pismo uzupełniające w sprawie Województwa Częstochowskiego9.08.2019Petycja 
27.SO 0908/6/2019Mapy obrazujące odległości poszczególnych miejscowości od większych miast10.08.2019Petycja 
28.SO 1108/3/2019Budowa „zielonych” przystanków oraz tworzenie kwietnych łąk  w przestrzeni publicznej w celu oczyszczania powietrza11.08.2019Petycja 
29.SO 0908/6/2019Mapa dawnego obszaru województwa Częstochowskiego11.08.2019Petycja 
30.SO 1108/4/2019Pismo uzupełniające w sprawie województwa Częstochowskiego; wykaz urzędów terenowych w Częstochowie oraz urzędów administracji niezespolonej12.08.2019Petycja 
31.SO 1208/2/2019Pismo uzupełniające w sprawie województwa częstochowskiego; Hospicjum w Częstochowie oraz placówki podlegające PKS Częstochowa12.08.2019Petycja 
32.SO 1208/3/2019Pismo uzupełniające w sprawie województwa częstochowskiego - rolnictwo12.08.2019Petycja 
33.SO 1208/5/2019Informacja na temat Programu „Czyste powietrze”12.08.2019Petycja 
34.SO 1208/6/2019Projekt  komunikacji, finansów województwa częstochowskiego12.08.2019Petycja 
35.SO 1308/2/2019Nowe rozwiązania drogowe m.in. perony międzypasowe13.08.2019Petycja 
36.SO 1408/1/2019Wprowadzenie nowych znaków drogowych i tabliczek, wprowadzenie obowiązku zatrzymanie się mimo zielonego światła w miejscach gdzie doszło wcześniej do kolizji14.08.2019Petycja 
37.SO 1708/2/2019Informacje dotyczące gminnego/ powiatowego/ wojewódzkiego budżetu obywatelskiego17.08.2019Petycja 
38.SO 1708/2/2019Informacje dotyczące gminnego/ powiatowego/ wojewódzkiego budżetu obywatelskiego18.08.2019Petycja 
39.SO 1808/2/2019Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i szynowym poprzez wprowadzenie tablic informacyjnych18.08.2019Petycja 
40.SO 2108/1/2019Montaż lusterek drogowych na słupach sygnalizacji świetlnej, montaż kamer21.08.2019Petycja 
41.SO 2108/4/2019Opracowanie darmowego programu informacji „sms” dla personelu medycznego, który powiadamiałby pacjentów ilu pacjentów jest przed nimi oraz o przypuszczalnej godzinie wizyty.22.08.2019Petycja 
42.SO 2108/1/2019Sygnalizatory dla wszystkich uczestników ruchu22.08.2019Petycja 
43.SO 2108/1/2019Załączniki do pisma dotyczącego sygnalizatorów dla wszystkich uczestników ruchu22.08.2019Petycja 
44.SO 2208/5/2019Wprowadzenie monitoringu lub fotoradaru komunikacyjnego w celu zminimalizowania odjazdów środków komunikacji niezgodnych z rozkładem jazdy22.08.2019Petycja 
45.SO 2308/8.2/2019Wprowadzenie w szkołach przynajmniej raz w tygodniu zajęć z psychologiem, lekarzem lub ratownikiem medycznym, z kultury osobistej, wychowania komunikacyjnego itd.23.08.2019Petycja 
46.SO 2308/7.2/2019Wprowadzenie rozmowy z psychologiem przed i po zakończeniu pracy lub minimum raz w tygodniu w celu minimalizacji wypalenia zawodowego itp.23.08.2019Petycja 
47.SO 2508/3/2019Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyposażoną infrastrukturę drogową i szynową oraz wyposażenie pojazdów samochodowych  w wyświetlacz HUD25.08.2019Petycja 
48.SO 2708/7/2019Prośba o wykonanie kontroli realizacji rozkładów jazdy w postaci obserwacji lub „tajemniczego pasażera”27.08.2019Petycja 
49.SO 2808/1/2019Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie województwa Częstochowskiego złożony w celu zebrania minimum 100 000 podpisów28.08.2019Petycja 
50.SO 2908/1/2019Petycja w sprawie województwa częstochowskiego29.08.2019Petycja 
51.SO 2908/3/2019Opracowanie projektów  oczyszczania powietrza, wody i gleby29.08.2019Petycja 
52.SO 3008/1/2019Wprowadzenie nowych znaków drogowych30.08.2019Petycja 
53.SO 3008/9/2019Wyposażenie mostów w specjalne płotki celem zminimalizowania prób samobójczych; wprowadzenie systemu podgrzewania dróg i chodników; zadaszenia dla dróg i przejść dla pieszych; montaż mat antypoślizgowych na chodnikach czy mostach30.08.2019Petycja 
54.SO 0109/6/6/2019Wprowadzenie tabliczek drogowych1.09.2019Petycja 
55.SO 0209/8/20/2019Przykład budżetu województwa częstochowskiego2.09.2019Petycja 
56.SO 0309/2/22/2019Wprowadzenie na każdym skrzyżowaniu lub w większej odległości ogólnodostępnych szaletów; wprowadzenie na każdym skrzyżowaniu budki telefonicznej lub w większej odległości3.09.2019Petycja 
57.SO 0409/3/30/2019Wyposażenie radiowozów, wozu strażackiego i wozu ratownictwa technicznego w urządzenie do kompresji klatki piersiowej itp.4.09.2019Petycja 
58.SO 0409/5/32/2019Wprowadzenie nowych znaków drogowych, separatorów i barierek między pasami drogowymi4.09.2019Petycja 
59.SO 0509/4/38/2019Załączniki w sprawie województwa częstochowskiego5.09.2019Petycja 
60.SO 0509/11/45/2019Bezpieczeństwo drogowe5.09.2019Petycja 
61.SO 0509/16/50/2019Odzyskiwanie uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych6.09.2019Petycja 
62.KSO 0509/4/38/2019Informacje w sprawie województwa częstochowskiego – więzi kulturowe, gospodarcze, społeczne9.09.2019Petycja 
63.OSO 0609/1/52/2019Stopniowe wprowadzanie  usprawnienia systemu opieki zdrowotnej, ochrony podczas snu, wysiłku podczas WF, wizyt u masażysty i kosmetologa9.09.2019Petycja 
64.SO 0609/2/53/2019Wprowadzenie ciągłych akcji lub cyklicznych co miesiąc dla osób ubiegających się o prawo jazdy lub odzyskujących uprawnienia9.09.2019Petycja 
65.SO 0809/6/63/2019Informacje w sprawie województwa częstochowskiego – więzi kulturowe, gospodarcze, społeczne9.09.2019Petycja 
66.SO 0809/8/65/2019Załączniki w sprawie województwa częstochowskiego9.09.2019Petycja 
67.SO 1009/5/71/2019Informacje w sprawie województwa częstochowskiego – zminimalizowanie kosztów powołania do życia województwa10.09.2019Petycja 
68.OSO 0209/7/19/2019Propozycja strategii w związku z planami utworzenia województwa częstochowskiego, warszawskiego i środkowopomorskiego 10.09.2019Petycja 
69.SO 109/9/75/2019Nadzór nad rozkładem jazdy przewoźników na danym terenie jednostki samorządowej11.09.2019Petycja 
70.SO 1109/1/76/2019Historyczne korzyści istnienia województwa częstochowskiego11.09.2019Petycja 
71.SO 1109/3/78/2019Spostrzeżenia z zakresu województwa częstochowskiego – szkoły powstałe w latach 1975-199812.09.2019Petycja 
72.SO 1209/3/81/2019Spostrzeżenia z zakresu województwa częstochowskiego, przeprowadzenie konsultacji społecznych – propozycja tematów12.09.2019Petycja 
73.SO 1309/1/83/2019Spostrzeżenia w celu poprawy ruchu drogowego oraz kolejowego jako ogólnego bezpieczeństwa w komunikacji13.09.2019Petycja 
74.SO 1709/1/87/2019Spostrzeżenia w postaci projektów rejestrów gminnych i statystycznych17.09.2019Petycja 
75.SO 1809/1/91/2019Projekt protokołów statystycznych w celu gromadzenia danych dotyczących liczby osób dojeżdżających do placówek ochrony zdrowia, sądu, urzędu itp.18.09.2019Petycja 
76.SO 1809/2/92/2019Wzór deklaracji dla mieszkańców celem złożenia informacji dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego itp.18.09.2019Petycja 
77.SO 1809/4/94/2019Propozycja kontroli przewozów pasażerskich w celu oceny stanu technicznego pojazdów lub walki z gapowiczami18.09.2019Petycja 
78.SO 1909/1/97/2019Spostrzeżenia obywatelskie z zakresu regulaminu utrzymania porządku i czystości w sołectwach, dzielnicach, osiedlach, gminach, powiatach i województwach19.09.2019Petycja 
79.SO 2009/2/104/2019Sugestie dotyczące poprawy ruchu drogowego20.09.2019Petycja 
80.OSO 2009/7/109/2019Propozycja poprawy ekologicznej Wód Polskich23.09.2019Petycja 
81.SO 2009/8/110/2019Spostrzeżenia z zakresu regulaminu utrzymania porządku i czystości w sołectwach, dzielnicach, osiedlach, gminach, powiatach i województwach23.09.2019Petycja 
82.SO 2109/1/111/2019Spostrzeżenia z zakresu regulaminu utrzymania porządku i czystości w sołectwach, dzielnicach, osiedlach, gminach, powiatach i województwach oraz wprowadzenie uregulowania dotyczącego zniczy w miejscu zdarzenia drogowego czy na cmentarzu bez zabezpieczenia23.09.2019Petycja 
83.SO 2209/1/115/2019Wprowadzenie na przejazdach kolejowych funkcjonariuszy straży ochrony kolei, funkcjonariuszy policji lub ochotników służby przejazdowej celem zminimalizowania wjeżdżania na przejazd bez zachowania ostrożności23.09.2019Petycja 
84.SO 2209/2/116/2019Wprowadzenie na skrzyżowaniach i przejściach ochrony funkcjonariuszy policji lub ochotników służby skrzyżowania lub dróżników drogowych jako odrębnej struktury zarządcy drogi celem zminimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym23.09.2019Petycja 
85.SO 2909/1/134/2019Spostrzeżenia na temat budżetu obywatelskiego, partycypacji w kosztach30.09.2019Petycja 
86.SO 3009/5/144/2019Propozycja zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym30.09.2019Petycja 
87.

SO 3009/7/146/2019

SO 3009/8/148/2019

Spostrzeżenia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, torowiskach tramwajowych i skrzyżowaniach

Spostrzeżenia dotyczące uruchomienia darmowej komunikacji nocnej, wieczornej oraz podczas imprez masowych

01.10.2019

Petycja

Petycja

 
88.ROS. 152.82.2019Petycja w sprawie utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej w przedszkolu w Sokolnikach01.10.2019PetycjaOdpowiedź na petycję
89.SO 0110/6/6/2019Spostrzeżenia dotyczące wprowadzenia wyświetlaczy informujących z której strony nadjeżdżają pojazdy02.10.2019Petycja 
90.SO 0210/3/11/2019Spostrzeżenia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu poprzez montaż na przejściach, przejazdach i skrzyżowaniach mierników prędkości02.10.2019Petycja 
91.SO 0410/2/15/2019Spostrzeżenia w zakresie montażu decybelomierzy przy torowiskach, skrzyżowaniach, drogach i pojazdach w celu zminimalizowania chorób uszu w związku z hałasem w transporcie komunikacyjnym04.10.2019Petycja 
92.IS 0710/4/10/2019Propozycje w zakresie wyposażenia hydrantów ulicznych w ręczne pompy do wody, w gaśnicę, koce termiczne lub koce do gaszenia pożarów i w węże gaśnicze07.10.2019Petycja 
93.IS 0710/6/12/2019Propozycje montażu fotopułapek w pobliżu przejazdów, skrzyżowań, przejść dla pieszych, parkach i lasach07.10.2019Petycja 
94.Zarządzenie Nr 0050.53.2019

OGŁOSZENIE

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

 

Petycja wielokrotna w sprawie poprawy działania administracji publicznej

Petycja jako indywidualna wpłynęła do Wójta Gminy Sokolniki w dniu 14 lipca 2019r. Od dnia następnego napływały kolejne petycje dotyczące tej samej tematyki.

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - nie później niż do 30 listopada 2019r.

Zarządzeniem nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 9 października 2019 r. zarządzono łączne rozpatrzenie petycji.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do 12 listopada 2019 r.

09.10.2019Zarządzenie 
95IS 1210/2/19/2019Propozycja poświęcenia każdego odcinka wybudowanej drogi, chodnika, linii kolejowej czy linii tramwajowej14.10.2019Petycja 
96IS 1210/3/20/2019Materiały w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego oraz na temat województwa częstochowskiego14.10.2019Petycja 
97IS 1410/4/28/2019Propozycja wprowadzenia telemedycznych porad, diagnostyki, powtórek leków oraz skierowań poprzez specjalny program14.10.2019Petycja 
98IS 1410/5/29/2019Propozycja wprowadzenia procedury medycznej w zakresie badań wysiłkowych EKG oraz badań holterowskich ABPM14.10.2019Petycja 
99IS 1510/2/37/2019Petycja w celu wprowadzenia nagrywania całości badań lekarskich t.j. UKG, USG, EMG itd., nagrywania całości przebiegu operacji i zabiegów poprzez mini kamerki odzieżowe15.10.2019

Petycja

Korekta

 
100IS 1710/6/44/2019Spostrzeżenia w zakresie zmian legislacyjnych w przedmiocie wyposażenia ośrodków zdrowia itd. w apteki z rozdrabniaczem leków w celu ułatwienia przyjmowania pacjentom leków18.10.2019Petycja 
101IS 1910/2/45/2019Spostrzeżenia w celu przedsięwzięcia rezolucji lub legislacji w zakresie wyposażenia poradni AOS, POZ, NOL21.10.2019Petycja 
102IS 1910/6/49/2019Spostrzeżenia w zakresie posiadania przez podmioty lecznicze ośrodków szkolenia personelu medycznego21.10.2019Petycja 
103IS 1910/7/50/2019Spostrzeżenia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym21.10.2019Petycja 
104IS 2010/1/54/2019Spostrzeżenia w zakresie zagospodarowania przestrzennego poprzez zajęcie placu budynku, inwestycji i kubatury21.10.2019Petycja 
105IS 2010/3/56/2019Spostrzeżenia w zakresie zagospodarowania przestrzennego podmiotów leczniczych21.10.2019Petycja 
106IS 2010/4/57/2019Spostrzeżenia w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej21.10.2019Petycja 
107IS 2010/5/58/2019Spostrzeżenia w zakresie wprowadzenia świecącej ścieżki rowerowej w terenach niezabudowanych21.10.2019Petycja 
108IS 2010/6/59/2019Spostrzeżenia dotyczące wybudowania w pobliżu oddziału lub wejścia do oddziału ośrodka pomocy społecznej21.10.2019Petycja 
109IS 2010/8/61/2019Spostrzeżenia w celu wprowadzenia automatycznego sporządzania przez personel medyczny recept21.10.2019Petycja 
110IS 2110/1/62/2019Spostrzeżenia w postaci profilaktyki zdrowotnej21.10.2019Petycja 
111IS 2310/1/63/2019Spostrzeżenia w postaci profilaktyki zdrowotnej23.10.2019Petycja 
112IS 2310/7/69/2019Spostrzeżenia w postaci ochrony cywilnej, a także ochrony zdrowia poprzez rozważenie wprowadzenia ściany tylnej podczas testu wysiłkowego23.10.2019Petycja 
113IS 2310/8/70/2019Spostrzeżenia w zakresie ochrony cywilnej , a także ochrony zdrowia23.10.2019Korekta 
114IS 2310/9/71/2019Spostrzeżenia w postaci profilaktyki zdrowotnej24.10.2019Petycja 
115IS 2310/10/72/2019Spostrzeżenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej24.10.2019Petycja 
116IS 2310/11/73/2019Spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym24.10.2019Petycja 
117IS 2410/2/74/2019Spostrzeżenia w postaci dokumentacji medycznej w zakresie pomiaru odcinka skorygowanego QTc25.10.2019

Petycja

Uzupełnienie

 
118IS 2610/1/75/2019Spostrzeżenia w zakresie obowiązku montażu na przystankach regulaminów przewozowych28.10.2019Petycja 
119IS 2610/2/76/2019Spostrzeżenia w zakresie dokumentacji medycznej EKG i EKG wysiłkowego28.10.2019Petycja 
120IS 2810/3/79/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy jakości usług medycznych w szpitalach i poradniach28.10.2019Petycja 
121IS 2910/1/81/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy jakości usług medycznych w szpitalach i poradniach29.10.2019Petycja 
122IS 3010/1/83/2019Spostrzeżenia w zakresie wyposażenia każdego ośrodka zdrowia i poradni w monitoring zewnętrzny i wewnętrzny30.10.2019Petycja 
123IS 3010/3/85/2019Spostrzeżenia w zakresie zwiększenia usług medycznych30.10.2019Petycja 
124IS 3010/4/86/2019Spostrzeżenia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego30.10.2019Petycja 
125IS 3010/5/87/2019Spostrzeżenia w zakresie dokumentacji medycznej30.10.2019Petycja 
126IS 3010/6/88/2019Spostrzeżenia w zakresie dokumentacji medycznej30.10.2019Petycja 
127IS 3010/7/89/2019Spostrzeżenia w zakresie dokumentacji medycznej w zakresie stanu wydolności30.10.2019Petycja 
128IS 3110/1/90/2019Spostrzeżenia w zakresie dokumentacji medycznej oraz rozważenia wprowadzenia usypiania pacjentów wymagających nastawienia czy szycia ran31.10.2019Petycja 
129IS 0111/1/1/2019Spostrzeżenia w zakresie ulepszenia jakości usług medycznych04.11.2019Petycja 
130IS 0111/3/3/2019Spostrzeżenia dotyczące zmiany sygnalizacji kolizyjnej na sygnalizację fazową, wprowadzenia specjalnego systemu dla sprawców wykroczeń, wprowadzenie apeli nad wyposażeniem pojazdów w taśmy odblaskowe04.11.2019Petycja 
131IS 0111/4/4/2019Spostrzeżenia w zakresie zagospodarowania przestrzennego dotyczące zwiększania miejsc na blokowiska niż na domy jednorodzinne04.11.2019Petycja 
132IS 0111/6/6/2019Spostrzeżenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szynowym04.11.2019Petycja 
133IS 0311/1/9/2019Spostrzeżenia w sprawie dokumentacji medycznej w zakresie wyniku elektrokardiogramu04.11.2019Petycja 
134IS 0311/2/10/2019Spostrzeżenia obywatelskie i projekt racjonalizatorski w celu ochrony zdrowia04.11.2019Petycja 
135IS 0411/3/14/2019Spostrzeżenia w zakresie usprawnienia systemu opieki zdrowotnej04.11.2019Petycja 
136IS 0411/5/16/2019Spostrzeżenia w zakresie usprawnienia systemu opieki zdrowotnej w postaci programu wspomocniczego dla podmiotów leczniczych05.11.2019Petycja 
137IS 0511/1/17/2019Spostrzeżenia w zakresie usprawnienia systemu opieki zdrowotnej dokumentacji i wprowadzenia odpowiednich procedur05.11.2019Petycja 
138IS 1011/4/33/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy zasad współżycia społecznego12.11.2019Petycja 
139ROS.152.134.2019Odpowiedź na petycję wielokrotną w zakresie tzw. "województwa częstochowskiego"19.11.2019 Odpowiedź na petycję
140ROS.152.135.2019Odpowiedź na petycję wielokrotną w zakresie opieki zdrowotnej19.11.2019 Odpowiedź na petycję
141ROS.152.136.2019Odpowiedź na petycję wielokrotną w zakresie organizacji i infrastruktury19.11.2019 Odpowiedź na petycję
142IS 2311/4/99/2019Spostrzeżenia w zakresie patroli wozami straży pożarnej z kamerami termowizyjnymi terenów leśnych, nieużytków celem ustalenia temperatury gdzie mogą wybuchnąć pożary25.11.2019Petycja 
143IS 2411/2/101/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie programów dotacyjnych na wymianę silników spalinowych25.11.2019Petycja 
144IS 2411/4/102/2019Spostrzeżenia celem zbadania składu budowy dróg, wykorzystanie techniki indukcyjnej do produkcji energii elektrycznej25.11.2019Petycja 
145IS 2511/4/107/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy zasad współżycia społecznego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym25.11.2019Petycja 
146IS 2511/5/108/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy zasad współżycia społecznego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym26.11.2019Petycja 
147IS 2611/1/112/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy zasad współżycia społecznego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i szynowym26.11.2019Petycja 
148IS 2711/2/118/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy zasad współżycia społecznego poprzez wprowadzenie specjalnych tabliczek przypominających o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.27.11.2019Petycja 
149OIS 2811/1/120/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy zasad współżycia społecznego poprzez wprowadzenie w ośrodkach zdrowia izb chorych, szpitalnych na min. 3 łóżka i 24 godzinnych dyżurów 7 dni w tygodniu dla gmin28.11.2019Petycja 
150ROS.152/145/2019Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego28.11.2019PetycjaOdpowiedź na petycję
151IS 0112/2/2/2019Spostrzeżenia w zakresie udoskonalenia zasad współżycia społecznego poprzez umieszczanie przez przewoźników, operatorów transportu zbiorowego itd. mapy sieci komunikacyjnej02.12.2019Petycja 
152IS 0212/2/7/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy ruchu drogowego, szynowego oraz dalszego rozwoju infrastruktury mającej znaczenie dla obrony cywilnej ludności, zwierząt oraz mienia02.12.2019

Petycja

Korekta

 
153IS 0412/6/23/2019Spostrzeżenia w zakresie poprawy ruchu drogowego w postaci zmiany znaków poziomych szarych, białych na piktogramy kolorowe i odblaskowe na drogach publicznych05.12.2019Petycja 
154ROS. 152.148.2019Petycja złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego06.12.2019PetycjaOdpowiedź na petycję