artykuł nr 1

Informacje ogólne

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan ogólny jest uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. W przeciwieństwie do studium, będzie aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia uwzględniane są przy sporządzaniu planu miejscowego oraz będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ten dokument ma być w założeniu bardziej przystępny dla mieszkańców i posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Nie będą tu wyznaczane kierunki rozwoju gminy, tak, jak miało to miejsce w studium gminnym, lecz gmina zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne. Katalog możliwych do wyznaczenia stref obejmuje m.in. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefę wielofunkcyjną z zabudową jednorodzinną, strefę usługową, strefę zieleni i rekreacji, a także komunikacyjną.

Procedura sporządzenia projektu planu ogólnego będzie składać się m.in. z etapu składania wniosków, konsultacji społecznych, opinii i uzgodnień projektu.

W dniu 5 lipca 2024 r. ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki o możliwości składania przez mieszkańców wniosków do planu. Od dnia 8 lipca (poniedziałek), aż do 31 lipca, można je składać wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii.

Wójt Gminy Sokolniki zachęca wszystkich mieszkańców do wyrażenia zdania dotyczącego zagospodarowania np. swojej działki i jej otoczenia czy pozostałych terenów w gminie – za pośrednictwem stosownego wniosku.

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowaną ulotką informacyjną.

Plakat informacyjny

 

Załączniki:
Ulotka informacyjnaMB