artykuł nr 1

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Sokolniki

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania Planu Ogólnego gminy Sokolniki


Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1, art.8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sokolniki Uchwały nr LXXI/426/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Planu Ogólnego Gminy Sokolniki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego w terminie od dnia 8 lipca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 roku.

Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 7,
  • pocztą na adres Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mali: ug@sokolniki.pl,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /0l553rtalf/SkrytkaESP,

W celu usprawnienia składania wniosków, uruchomiono także punkty informacyjne, czynne według poniższego harmonogramu:

  • wtorki w godzinach: 12:00-16:00 - Urząd Gminy w Sokolnikach (sala sesyjna),
  • środy w godzinach: 17:00-19:00 - GOKSiT w Starym Ochędzynie,
  • czwartki w godzinach: 17:00-19:00 - sala OSP w Pichlicach,
  • piątki w godzinach 17:00-19:00 - budynek przy ul. Aleja Wyzwolenia 16 w Walichnowach.

Dopuszcza się składanie wniosków w wyżej wskazanych punktach informacyjnych.

Wnioski składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie internetowej www.sokolniki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Sokolniki.

Składający wnioski do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

W trakcie całego okresu zbierania wniosków do projektu planu ogólnego możliwe będzie uzyskanie informacji na temat sporządzanego planu ogólnego według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej www.sokolniki.pl, Biuletynie Informacji Publicznej gminy Sokolniki oraz pod numerem telefonu: 518 403 718 lub w Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Mieniem, pokój nr 10.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sokolniki.

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajdują się na stronie www.sokolniki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Sokolniki.


 

Wójt Gminy Sokolniki

/-/ Sylwester Skrzypek