artykuł nr 1

Składanie wniosków

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego w terminie od dnia 8 lipca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 roku.

Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 7,
  • pocztą na adres Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mali: ug@sokolniki.pl,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /0l553rtalf/SkrytkaESP,