artykuł nr 1

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 28 września 2022 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2022 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 – 2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2022,

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nowy Ochędzyn,

d) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki,

e) ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki,

f) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

7. Protokół z przebiegu kontroli w zakresie realizacji zadań i kosztów związanych z boiskiem sportowym w Sokolnikach – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wnioski i informacje.

10. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl