artykuł nr 1

Plan pracy komisji na 2023 rok

Lp.TerminTematykaUwagi
1.Maj 2023

Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki Filia w Starym Ochędzynie w zakresie odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w latach 2021 - 2022.

 
2.Czerwiec 2023

1.Zapoznanie się z raportem o stanie mienia Gminy Sokolniki za 2022 rok.

2.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.

3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2022 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.

4.Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2022 rok

- w oparciu o procedurę absolutoryjną.

 
3.

Lipiec 2023

Kontrola w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy (z uwzględnieniem odpłatnego i nieodpłatnego wynajmu, liczby nieruchomości, ich położenia).

 
4.Sierpień 2023

Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2023 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2023 roku.

 
5.Wrzesień 2023

Kontrola realizacji zadania dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokolnikach w latach 2020 – 2022

 
6.Październik 2023Kontrola liczby i stanu pojazdów będących własnością gminy Sokolniki oraz miejsca ich garażowania. 
7.Listopad 2023

Kontrola zatrudnienia, rozliczania czasu pracy i zakresu obowiązków pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Sokolnikach.

 
8.Grudzień 2023

Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2024 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki – wypracowanie ostatecznej opinii.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki