artykuł nr 1

Ogłaszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki na rok 2015

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Sokolniki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki na rok 2015

Dofinansowaniem objęte mogą być wyłączne koszty:

  1. demontażu wyrobów zawierających azbest,
  2. przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu,
  3. załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest,
  4. rozładunek i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawcą zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest będzie podmiot wybrany przez gminę Sokolniki w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kwota dofinansowania zadania dla osoby fizycznej wynosi 100%.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej.

Wnioski o udzielenie dofinansowania będą przyjmowane na pokrycie kosztów związanych z  usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej z terenu gminy Sokolniki. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, w tym zgromadzone na pryzmie.

Ilość wyrobów zawierających azbest podana we wniosku musi być spójna z inwentaryzacją tych wyrobów stanowiącą załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki ” (do wglądu w Urzędzie Gminy Sokolnikach).

Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Gminę Sokolniki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Dofinansowanie nie obejmuje:

  1.  kosztów związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych,
  2. kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów niż zawierających azbest lub elementów towarzyszących rozbiórce, koszty zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi,
  3. kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Sokolniki do dnia 31 maja 2015 r.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy. Druki wniosku oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy Sokolniki, pok. nr 13 oraz na stronie internetowej www.sokolniki.pl oraz  www.bip.sokolniki.akcessnet.net–zakładka Ochrona środowiska/Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. M. J. Piłsudskiego 1 , 98-420 Sokolniki. Więcej informacji można uzyskać pod nr 62 78 46 101

Wójt Gminy Sokolniki
Sylwester Skrzypek