artykuł nr 1

Wykonanie robót budowlanych drogowych - II - remont drogi gminnej Nr 118209E Nowy Ochędzyn - Stary Ochędzyn

Wykonanie robót budowlanych drogowych - II - remont drogi gminnej Nr 118209E Nowy Ochędzyn - Stary Ochędzyn

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 313438-201494 KB
Wezwanie do podpisania umowy38 KB
Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy45 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty54 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty81 KB
Informacja o danych podwanych podczas otwarcia ofert71 KB
Zatoka mijankowa rys. nr 417 KB
Skrzyzowanie rys.nr 324 KB
PS149 KB
Przekroje normalne rys.523 KB
Kosztorys ofertowy - przedmiar robót35 KB
PO334 KB
Opis techniczne - remont drogi w m. Ochędzyn29 KB
SST - wzmocnienie geowłokniną735 KB
SST - nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN156 KB
SST - warstwa ścieralna157 KB
SST - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanwgo mechanicznie23 KB
SST - podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne81 KB
SST - oczyszczenie i skropienie36 KB
SST - koryto42 KB
SST - przepust pod koroną drogi115 KB
SST - wykopy24 KB
SST - roboty ziemne - wymagania ogólne60 KB
SST - rozbiórka elementów drogi34 KB
SST - usunięcie drzew i krzewów30 KB
SSt - odtworzenie trasy39 KB
SST - wymagania ogólne131 KB
Zał nr 10 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej26 KB
Zał nr 9 - Wzór umowy900 KB
Zał nr 8 - Podwykonawstwo26 KB
Zał nr 7 - Gwarancja jakości na wykonane roboty122 KB
Zał nr 6 - Wykaz robót budowlanych47 KB
Zał nr 5 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym23 KB
Zał nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu33 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie o kwalifikacjach pracowników27 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania108 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy92 KB
SIWZMB
Ogłoszenie o zamówieniu nr 275654-2014 z dnia 19.08.2014500 KB