artykuł nr 1

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Roboty budowlane - Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00353591/0155 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania12 KB
Informacja z otwarcia ofert60 KB
Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia14 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00335861/01 z dnia 06.09.2022 r35 KB
Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach42 KB
Specyfikacja oświetlenie538 KB
Specyfikacja bieżna i boiskoMB
Roboty elektryczne kosztorys nakładczy II376 KB
Roboty el. przedmiar II104 KB
roboty el. przedmiar I155 KB
Roboty el. kosztorys nakładczy I591 KB
Oświetlenie projekt opisMB
Oświetlenie część graficzna399 KB
Przedmiar137 KB
rys 29 kula przekrój64 KB
rys 28 - ogrodzenie rzut140 KB
rys 27 - ogrodzenia 17051 KB
rys 26 ogrodzenie48 KB
rys 25 - kosz na śmieci279 KB
rys 24 - ławka57 KB
rys 23 - drenaż studni102 KB
rys 22 - drenaż przekrój100 KB
rys 21 - drenaż profil381 KB
rys 20 - drenaż rzut292 KB
rys 17 - Przekrój chodnika88 KB
rys 16 - szczegół obrzeża40 KB
rys 15 - przekrój podbudowa 76 KB
rys 14 - fundamenty rzut72 KB
rys 06 - Linie tenis55 KB
rys 05 - Linia koszykówka67 KB
rys 04-Linie ręczna66 KB
rys 03 - Wymiarowanie bieżni270 KB
rys 02-Zagopodarowanie 563 KB
rys 3a-II 2022 ostateczny356 KB
zał nr 8 do SWZ - Projekt226 KB
Zał nr 7 do SWZ - Projekt umowy405 KB
Zał nr 6 do SWZ - Wykaz osób123 KB
Zał nr 5 do SWZ - Wykaz robót125 KB
Zał nr 4 do SWZ - Oświadczenie o prznależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej42 KB
Zał nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 48 KB
Zał nr 2b do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu52 KB
Zał nr 2a do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 46 KB
Zał nr 1 do SWZ - Formularz oferty72 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia189 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00325004/01149 KB