artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIV/197/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/197/2018

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie powołania skarbnika gminy

 

Uchwała Nr XXXIV/197/2018

artykuł nr 2

Skarbnik Gminy Sokolniki

Funkcję Skarbnika Gminy Sokolniki pełni Pani Barbara Sawicka - Kanicka.

tel. 62 78 45 166

 

1. Skarbnik wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej gminy oraz obowiązki głównego księgowego budżetu gminy określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Do zadań skarbnika należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie określonym w upoważnieniach udzielonych przez wójta;

2) nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących terminowego opracowania projektu budżetu gminy i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy;

3) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu oraz przygotowywanie niezbędnych zmian w budżecie;

4) opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej;

5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, w tym między innymi udzielanie pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z pracownikami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;

6) nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej referatów, stanowisk samodzielnych w urzędzie oraz jednostek organizacyjnych gminy;

7) kontrola długu publicznego gminy i równowagi budżetowej oraz zapewnienie środków finansowych dla przedsięwzięć wskazanych w budżecie;

8) zapewnienie płynności finansowej gminy i systematyczny monitoring kondycji finansowej gminy;

9) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych;

10) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;

11) sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów finansowo - księgowych w urzędzie;

12) koordynowanie kontroli zarządczej w zakresie operacji finansowych;

13) współdziałanie z właściwym bankiem, inspektoratem ZUS, izbą i urzędem skarbowym oraz regionalną izbą obrachunkową.

3. Skarbnik pełni jednocześnie funkcję kierownika referatu finansów i podatków.