artykuł nr 1

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że od 01.01.2022 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

w Sokolnikach świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo

obywatelskie. Punkt konsultacyjny czynny będzie w każdy wtorek od godziny 12:00 do 16:00 – pokój nr 6.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym, w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- nieodpłatnej mediacji (w pełnym wymiarze od 2020r.),

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEJMUJE natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

- porady dla osób zadłużonych,

- porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

- nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

- przeprowadzenie mediacji,

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:

- lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,

- przestępstw i wykroczeń, w tym min.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,

- rodziny, w tym min.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,

- dziedziczenia, w tym min.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,

- opieki i kształcenia, w tym min.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,

- własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,

- świadczeń i zasiłków w tym min. z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,

- zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,

- roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym min.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,

- zatrudnienia, w tym min: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy,

- zdrowia, w tym min: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,

- urzędów i sądów, w tym min: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Wizytę w Punktach porad prawnych można umówić telefonicznie lub elektronicznie. Zgłoszeń telefonicznie dokonuje się pod numerem: 62 78 13 370 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 12:00., mailowo pod adresem: sekretariat@powiat-wieruszowski.pl.

 

Osoby bez rezerwacji będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy prawnej w danym dniu, osobie zgłaszającej się zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa

w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub Internet).