artykuł nr 1

Projekty uchwał na LXXIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pichlice1,004 KB
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawaniaMB
w sprawie nadanie nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Góry677 KB
w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki500 KB
w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki758 KB
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii "Łódź" w Walichnowach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych798 KB
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w TyblachMB
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024MB
w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2024 - 2030MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał na LXXII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 marca 2024 r.

artykuł nr 3

Projekty uchwał na LXXI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 lutego 2024 r.

artykuł nr 4

Projekty uchwał na LXX sesję nadzwyczajną Rady Gminy Sokolniki w dniu 19 lutego 2024 r.