artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2016 rok

 

Lp.

 

Terminy odbywania posiedzeń

 

Tematyka

 

Uwagi

1.

26 styczeń 2016 r. godz. 14:00

1) Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok;

2)Analiza sprawozdania z realizacji zadań w zakresie korzystania z pomieszczeń zlokalizowanych
w placówkach oświatowych za 2015 rok.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

2.

24 luty 2016 r. godz. 14:00

1) Sprawozdanie z działalności świetlicy dzieci i młodzieży w Sokolnikach za 2015 rok;

2) Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2015 roku.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

3.

18 marzec 2016 r. godz. 13:00

1) Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2015 rok, w tym z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 za 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -2020 za 2015 rok  - ocena działalności; 
2) Analiza sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" za 2015 rok;

3) Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2015 rok oraz zapoznanie się z planem pracy tej instytucji na 2016 rok;

4) Analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2015 rok oraz zapoznanie sie z planem pracy tej instytucji na 2016 rok.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

4.

18 kwiecień 2016 r. godz. 14:00

1) Analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok”;

2) Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy Sokolniki.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

5.

25 maj 2016 r. godz. 14:00

1) Założenia programowe i organizacyjne Festynu Gminnego w Sokolnikach w 2016 roku;

2) Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez wakacyjnych w placówkach oświatowych i instytucjach kultury.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

6.

21 czerwiec 2016 r. godz. 13:00

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2015 rok, w tym i planów finansowych instytucji kultury.

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

7.

25 sierpień 2016 r. godz. 14:00

1) Analiza sprawozdania półrocznego z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w 2016 roku;

2) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;

3) Informacja dyrekcji szkół o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego;

4) Informacja w zakresie dowożenia dzieci do szkół.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

8.

20 wrzesień  2016r. godz. 13:00

1) Informacja w zakresie funkcjonowania przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Sokolniki;

2) Informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i instytucjach kultury.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

9.

18 październik 2016 r. godz. 14:00

1) Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sokolniki w roku szkolnym 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jst;

2) Analiza projektu "Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

Urząd Gminy
 w Sokolnikach

10.

07 grudzień 2016 r. godz. 14:00

1) Analiza założeń do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok"

2) Praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2017 rok - wypracowanie stanowiska;

3) Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w zakresie działania Komisji Oświaty, Kultury
i Zdrowia, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz analiza materiałów przewidzianych na sesje. 

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji. Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne oraz pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie. 

 

artykuł nr 2

Plan Pracy Komisji na 2014 rok

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA NA ROK 2014


1. 

24 styczeń 2014 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2013 rok.

Urząd Gminy w Sokolnikach 

2. 

21 luty 2014 r. 
godz.14:00 

1) Podsumowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 
2) Sprawozdanie z działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży w Sokolnikach za 2013 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

3. 

26 marzec 2014 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2013 rok, w tym z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2013 za 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 -2013 za 2013 rok  - ocena działalności, 
2) Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" za 2013 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

4. 

28 kwiecień 2014 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2013 rok,
2) Zapoznanie się z planem pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki na 2014 rok,
3) Analiza sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok", 
4) Ocena zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy Sokolniki. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

5. 

16 maj 2014 r. 
godz.09:00 

1) Objazd placówek oświatowych i instytucji kultury w Gminie Sokolniki.

Komisja wyjazdowa

6. 

24 czerwiec 2014 r. 
godz.14:00 

1) Założenia programowe i organizacyjne Festynu Gminnego w Sokolnikach w 2014 roku, 
2) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, w tym i planów finansowych instytucji kultury, 
3) Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez wakacyjnych w placówkach oświatowych i instytucjach kultury. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

7. 

27 sierpień 2014 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 roku,
2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3) Informacja dyrekcji szkół o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego,

4) Analiza sprawozdania półrocznego z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w 2014 roku.

Urząd Gminy w Sokolnikach 

8. 

26 wrzesień 2014 r. 
godz.14:00 

1) Informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i instytucjach kultury (m.in. półkolonie). 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

9. 

28 październik 2014 r. 
godz.14:00 

1) Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sokolniki w roku szkolnym 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, 
2) Informacja o organizacji roku szkolnego 2014/2015,

3) Analiza projektu "Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok". 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

10. 

14 listopad 2014 r. godz. 14:00 

1) Omówienie inwestycji gminnych zrealizowanych w kadencji 2010 – 2014,
2) Podsumowanie kadencji 2010 -2014.

Posiedzenie wspólne wszystkich komisji
Urząd Gminy w Sokolnikach 

11. 

Grudzień 2014 r. 
godz.14:00 

1) Analiza założeń do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok", 
2) Praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2015 rok - wypracowanie stanowiska, 
3) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia za 2014 rok, 
4) Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2015 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w sprawach oświaty, kultury i zdrowia, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz rozpatrywanie materiałów przewidzianych na sesje. 

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji (nieujęte w planie pracy). Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne, pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Sokolniki. 

 

 

artykuł nr 3

Zmiana terminu posiedzenia komisji

UWAGA! Ze względów organizacyjnych posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przewidziane w miesiącu listopadzie zostaje przełożone na dzień 05 grudnia 2013 roku.

artykuł nr 4

Zmiana terminu posiedzenia komisji

UWAGA! Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia zaplanowane na dzień 27 maja 2013 roku z przyczyn technicznych zostało odwołane i odbędzie się w innym terminie.

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/119/2013 
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 29 stycznia 2013 r. 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA NA ROK 2013 

 

Lp. 

Terminy odbywania posiedzeń 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

24  styczeń 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2012 rok; 
2) Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki. 

Urząd Gmimy w Sokolnikach 

2. 

26 luty 2013 r. 
godz.14:00 

1) Podsumowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży; 
2) Sprawozdanie z działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży w Sokolnikach za 2012 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

3. 

26 marzec 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki w 2012 roku; 
2) Zapoznanie się z planem imprez organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sokolniki w 2013 roku; 
3) Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2012 rok, w tym z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2013 za 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 -2013 za 2012 rok  - ocena działalności; 
4) Analiza sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" za 2012 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

4. 

26  kwiecień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2012 rok; 
2) Zapoznanie się z planem pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2013 rok; 
3) Analiza sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok"; 
4) Ocena zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla Gminy Sokolniki. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

5. 

27 maj 2013 r. 
godz.14:00 

1) Założenia programowe i organizacyjne Festynu Gminnego w Sokolnikach w 2013 roku; 
2) Informacja na temat zajęć pozalekcyjnych realizowanych w 2012 roku; 
3) Spotkanie z Zespołem Folklorystycznym "SOKOLNIKI", zapoznanie się z działalnością zespołu. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

6. 

17 czerwiec 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania półrocznego z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w 2013 roku; 
2) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, w tym i planów finansowych instytucji kultury; 
3) Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez wakacyjnych w placówkach oświatowych i instytucjach kultury. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

7. 

29  sierpień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku; 
2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć; 
2) Informacja dyrekcji szkół o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

8. 

27 wrzesień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Informacja na temat pozyskanych przez Instytucje Kultury (Biblioteka, GOKSIT) środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i własnych w 2013 roku; 
2) Informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i instytucjach kultury (m.in. półkolonie). 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

9. 

28 październik 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sokolniki w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 
2) Informacja o organizacji roku szkolnego 2013/2014. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

10. 

25 listopad 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza projektu "Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"; 
2) Analiza projektu "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie"; 
3) Analiza projektu "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020". 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

11. 

5 grudzień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza założeń do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok"; 
2) Praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2014 rok - wypracowanie stanowiska; 
3) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia za 2013 rok; 
4) Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2014 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w sprawach oświaty, kultury i zdrowia, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz rozpatrywanie materiałów przewidzianych na sesje. 

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji. Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne, pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Sokolniki.