artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2016 rok

 

 

Lp.

 

Terminy odbywania posiedzeń

 

Tematyka

 

Uwagi

1.

23 luty 2016 r. godz. 14:00

1) Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2015 roku.

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

2.

17 marzec 2016 r. godz. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 marzec 2016 r. godz. 13:00

1) Praca nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2016 rok;

2)Informacja na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

3) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sokolniki w 2015 roku - spotkanie z przedstawicielem policji;

4) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie w zakresie działań przeprowadzonych w 2015 roku na terenie Gminy Sokolniki.

 

1) Przegląd i ocena stanu technicznego budynku przedszkola w miejscowości Walichnowy.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komisja objazdowa wspólnie z Komisją Rewizyjną

3.

14 kwiecień 2016 r. godz. 15:00

1) Przegląd i ocena stanu technicznego placów zabaw w Gminie Sokolniki;

2) Informacja na temat przebiegu akcji zimowej w Gminie Sokolniki, w szczególności ocena jakości dróg gminnych po zimie, analiza kosztów tej akcji oraz ocena działalności firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg.

komisja objazdowa

teren Gminy Sokolniki

Urząd Gminy
w Sokolnikach

4.

24 maj 2016 r. godz. 13:00

1) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokolniki za 2015 rok oraz informacja w zakresie założeń  do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów (SIWZ).

 

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

5.

21 czerwiec 2016 r. godz. 13:00

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2015 rok;

2) Informacja z realizacji "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Sokolniki przyjętego na lata 2015 - 2020".

 

Urząd Gminy

w Sokolnikach

6.

26 sierpień 2016 r. godz. 14:00

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2016 roku wraz
z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;

2) Informacja o stanie technicznym placówek oświatowych i przygotowanie ich do nowego roku szkolnego 2016/2017 - spotkanie z dyrektorami szkół.

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

7.

19 październik 2016r. godz. 13:00

1) Praca nad projektami uchwał w sprawie podatków
i opłat na 2017 rok - analiza proponowanych stawek.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

8.

14 listopad 2016 r. godz. 13:00

1) Informacja o stanie przygotowań do sezonu zimowego utrzymania dróg.

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

9.

05 grudzień 2016 r. godz. 13:00

1) Praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2017 rok - wypracowanie stanowiska;

2) Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

Urząd Gminy
w SokolnikachNiezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w zakresie działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz analiza materiałów przewidzianych na sesje. 

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji. Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne oraz pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie. 

 

 

 

 

artykuł nr 2

Plan Pracy Komisji na 2014 rok

PLAN PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014 

 

Lp. 

Terminy odbywania posiedzeń 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

24 marzec 2014 r. 
godz. 14:00 

1) Praca nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2014 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

2. 

23 kwiecień 2014r. 
godz.14:00 

1) Informacja na temat przebiegu akcji zimowej w Gminie Sokolniki, w szczególności ocena jakości dróg gminnych po zimie oraz analiza kosztów tej akcji,
2) Ocena stanu nawierzchni chodników po okresie zimowym,
3) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sokolniki w 2013 roku - spotkanie z przedstawicielem policji.

Urząd Gminy w Sokolnikach 

3. 

27 maj 2014 r. godz.14:00

1) Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokolniki w 2013 roku, zapoznanie się z potrzebami jednostek.

Urząd Gminy w Sokolnikach 

4. 

23 czerwiec 2014 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2013 rok.

Urząd Gminy w Sokolnikach 

5. 

26 sierpień 2014 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 roku, 
2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 
3) Informacja o stanie technicznym placówek oświatowych i przygotowanie ich do nowego roku szkolnego 2014/2015. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

27 październik 2014 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektami uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 rok - analiza proponowanych stawek, 
2) Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku.

Urząd Gminy w Sokolnikach 

7. 

14 listopad 2014 r. godz. 14:00 

1) Omówienie inwestycji gminnych zrealizowanych w kadencji 2010 – 2014,
2) Podsumowanie kadencji 2010 -2014.

Posiedzenie wspólne wszystkich komisji
Urząd Gminy w Sokolnikach 

8. 

Grudzień 2014r. 
godz.14:00 

1) Informacja o stanie przygotowań do sezonu zimowego dotycząca dróg, 
2) Praca nad projektem budżetu Gminy na 2015 rok - wypracowanie stanowiska, 
3) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2014 rok,
4) Opracowanie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2015 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w sprawach należących do zakresu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz rozpatrywanie materiałów przewidzianych na sesje. 

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji (nieujęte w planie pracy). Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne, pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Sokolniki.

artykuł nr 3

Zmiana terminu posiedzenia komisji

UWAGA! Ze względów organizacyjnych posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  przewidziane w miesiącu listopadzie zostaje przełożone na dzień 06 grudnia 2013 roku.

artykuł nr 4

Zmiana terminu marcowego posiedzenia

UWAGA - zmiana terminu posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Ze względów organizacyjnych zmianie uległ termin marcowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zwołał posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na dzień 19 marca 2013 roku na godzinę 14:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach.

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/119/2013
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 29 stycznia 2013 r. 

PLAN PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013 

 

Lp. 

Terminy odbywania posiedzeń 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

24 styczeń 2013 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2013 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

2. 

27 luty 2013 r. 
godz.14:00 

1) Kontynuacja prac nad projektami uchwał związanymi z reformą systemu gospodarki odpadami komunalnymi (projekt uchwały w sprawie górnych opłat stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych  na terenie Gminy Sokolniki oraz projekt uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych). 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

3. 

27 marzec 2013 r. 
godz.14:00 

1) Informacja na temat przebiegu akcji zimowej w Gminie Sokolniki, w szczególności ocena jakości dróg gminnych po zimie oraz analiza kosztów tej akcji; 
2) Sporządzenie wykazu dróg gminnych znajdujących się w złym stanie i ustalenie kolejności remontów; 
3) Ocena stanu nawierzchni chodników po okresie zimowym. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 
Komisja wyjazdowa 

4. 

24 kwiecień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sokolniki w 2012 roku - spotkanie z przedstawicielem policji. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

5. 

28 maj 2013 r. 
godz.14:00 

1) Przegląd i ocena utrzymania parku w Sokolnikach oraz stanu technicznego placów zabaw w Gminie Sokolniki. 

Komisja wyjazdowa 

6. 

13 czerwiec 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2012 rok; 
2) Ocena stopnia przygotowania gminy do realizacji zadań związanych z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

7. 

29 sierpień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku; 
2) Informacja o kształtownaiu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć; 
2) Informacja o stanie technicznym placówek oświatowych i przygotowanie ich do nowego roku szkolnego 2013/2014. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

8. 

25 wrzesień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Omówienie zebranych wniosków 
w odniesieniu do studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

9. 

25 październik 2013 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektami uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok - analiza proponowanych stawek; 
2) Informacja ze stanu realizacji zadań wynikających z programu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki za miesiąc styczeń - wrzesień 2013. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

10. 

26 listopad 2013 r. 
godz.14:00 

1) Informacja o stanie przygotowań do sezonu zimowego dotycząca dróg. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

11. 

6 grudzień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektemu budżetu Gminy na 2014 rok - wypracowanie stanowiska; 
2) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2013 rok; 
3) Opracowanie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2014 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w sprawach należących do zakresu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz rozpatrywanie materiałów przewidzianych na sesje. 

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji. Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne, pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Sokolniki