artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 

Lp.

 

Terminy odbywania posiedzeń

 

Tematyka

 

Uwagi

1.

15 styczeń 2016 r.

godz.14:00

1) Analiza wyników kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej w 2015 roku.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

2.

22 luty 2016 r.

godz.14:00

1) Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2015 roku.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

3.

09 marzec 2016 r.

godz.13:00

1) Przegląd i ocena stanu technicznego budynku przedszkola w miejscowości Walichnowy.

 

komisja objazdowa wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

4.

12 kwiecień 2016 r.

godz.13:00

1) Kontrola wydatków w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego (kontrola problemowa)

Urząd Gminy
w Sokolnikach

5.

10 czerwiec 2016 r.

godz.13:00

1) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2015 rok;

2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

3) Wypracowanie i przekazanie Radzie Gminy Sokolniki wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki.

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

6.

24 sierpień 2016 r.

godz.14:00

1) Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019, w tym z realizacji przebiegu przedsięwzięć.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

7.

19 wrzesień 2016 r.

godz.13:00

1) Kontrola wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6230 dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (kontrola problemowa).

Urząd Gminy
w Sokolnikach

8.

12 październik 2016 r.

godz.13:00

 

 

 

 

 

 

 

19 październik 2016 r.

godz.13:00

1) Kontrola problemowa dotycząca stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zmianami) przez dyrektorów szkół oraz spójności z dokumentami przyjętymi
w jednostkach organizacyjnych gminy - szkołach.

 

1) Praca nad projektami uchwał w sprawie podatków
i opłat na 2017 rok - analiza proponowanych stawek.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

9.

14 grudzień 2016 r.

godz.14:00

1) Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2017 rok:

- wypracowanie ostatecznej opinii, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stałych komisji Rady Gminy Sokolniki,

2) Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

 

Urząd Gminy
 w Sokolnikach

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem  posiedzeń mogą być następujące sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rewizyjnej. Ponadto mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia. Na posiedzeniach rozpatrywane będą także sprawy przewidziane na sesje. 

 Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę Gminy (dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i problemowych i sprawdzających). 

artykuł nr 2

Plan Pracy Komisji na 2014 rok

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2014 

 

Lp. 

Terminy odbywania posiedzeń 

Tematyka 

Uwagi 

 1.

17-21 marzec 2014 r. 
godz. 14:00 

1) Kontrola sprawdzająca w zakresie działań podjętych w wyniku przeprowadzonej w dniach 25.09.2012 - 27.09.2012 kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach.

Miejsce kontroli: Urząd Gminy  w Sokolnikach 

2.

25 kwiecień 2014 r. godz.14:00

 1) Analiza wydatkowania środków przeznaczonych na realizację programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku,

2) Analiza wysokości przyznanych środków finansowych na organizację imprez wpisanych w Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w Gminie Sokolniki w 2014 roku.

posiedzenie: Urząd Gminy
w Sokolnikach

 3.

19-23 maj 2014 r. 
godz. 14:00 

1) Kontrola kompleksowa Zespołu Szkół w Tyblach za 2013 rok w zakresie: 
- gospodarowania finansami, 
- dokumentacji związanej z organizacją placówki (statut, regulaminy, arkusze organizacyjne etc.), 
- zarządzania majątkiem. 

Miejsce kontroli:  Zespół Szkół w Tyblach, 
kwestie finansowe - biuro obsługi szkół 

4.11 czerwiec 2014 r. 
godz.14:00 


1) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2013 rok, 
2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 
3) Wypracowanie i przekazanie Radzie Gminy Sokolniki wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki.

posiedzenie: 
Urząd Gminy w Sokolnikach 

 5.
25 sierpień 2014 r. 
godz. 14:00 


1) Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2014 roku, 
2) Analiza informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2018, w tym z realizacji przebiegu przedsięwzięć. 

posiedzenie: 
Urząd Gminy w Sokolnikach 

6.

20-24 październik 2014 r. 
godz. 14:00 

1) Kontrola realizacji inwestycji gminnych ujętych w budżecie gminy na 2014 rok.

Miejsce kontroli: 
Urząd Gminy w Sokolnikach 

 7.

14 listopad 2014 r.

godz. 14:00 

1) Omówienie inwestycji gminnych zrealizowanych w kadencji 2010 – 2014,
2) Podsumowanie kadencji 2010 -2014.

 

Posiedzenie wspólne wszystkich komisji:
Urząd Gminy w Sokolnikach 

8.

Grudzień 2014 r. 
godz. 14:00 

1) Analiza projektu budżetu Gminy na 2015 rok
- wypracowanie ostatecznej opinii, po zapoznaniu się ze stanowiskami stałych komisji Rady Gminy Sokolniki,
2) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok, 
3) Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 

posiedzenie: 
Urząd Gminy w Sokolnikach 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń mogą być następujące sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rewizyjnej. Ponadto mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia (nieujęte w planie pracy), tematyka posiedzeń może być modyfikowana. Na posiedzeniach rozpatrywane będą także sprawy przewidziane na sesje. 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy. Ponadto Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę Gminy (dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i problemowych i sprawdzających). 

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/119/2013 
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 29 stycznia 2013 r. 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2013 

 

Lp. 

Terminy odbywania posiedzeń 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

24 styczeń 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza zaproponowanych stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki. 

posiedzenie 
Urząd Gminy w Sokolnikach 

2. 

18-22  luty 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Kontrola kompleksowa Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2012 rok w zakresie: 
- pozyskiwania księgozbioru i dostępności zbiorów, 
- działalności kulturalnej, 
- gospodarności i celowości wykorzystania przyznanych środków finansowych w 2012 roku 

Miejsce kontroli: 
- siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 

3. 

18-22 marzec 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2012 rok w zakresie: 
-  gospodarowania finansami, 
- dokumentacji związanej z organizacją jednostki. 

Miejsce kontroli: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach 

4. 

16-23 kwiecień 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Kontrola kompleksowa Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie za 2012 rok w zakresie: 
- gospodarowania finansami, 
- dokumentacji związanej z organizacją placówki (statut, regulaminy, arkusze organizacyjne etc.), 
- zarządzania majątkiem. 

Miejsce kontroli:  Zespół Szkół w Starym Ochędzynie, 
kwestie finansowe - biuro obsługi szkół 

5. 

16-23 maj 2013 r. 
godz.14:00 

1) Kontrola kompleksowa Zespołu Szkół w Pichlicach za 2012 rok w zakresie: 
- gospodarowania finansami, 
- dokumentacji związanej z organizacją placówki (statut, regulaminy, arkusze organizacyjne etc.), 
- zarządzania majątkiem. 

Miejsce kontroli: 
Zespół Szkół w Pichlicach 
kwestie finansowe: biuro obsługi szkół 

6. 12 czerwiec 2013 r. 
godz.14:00 


1) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2012 rok; 
2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 
3) Wypracowanie i przekazanie Radzie Gminy Sokolniki wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki. 

posiedzenie 
Urząd Gminy w Sokolnikach 

7. 


 

 

 

 

8. 

19-23 sierpień 2013 r. 
godz. 14:00 

 

 

28 sierpień 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Kontrola działalności Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska za 2012 rok 
w zakresie: 
- realizacji inwestycji gminnych ujętych w budżecie gminy na 2012 rok, 
- umów dotyczących prowadzonych inwestycji. 

1) Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2013 roku. 
2) Analiza informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018, w tym z realizacji przebiegu przedsięwzięć 

Miejsce kontroli: 
Urząd Gminy w Sokolnikach 
 

 

 

posiedzenie 
Urząd Gminy w Sokolnikach 

9. 

24 wrzesień 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Analiza wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok; 
2) Analiza wydatków z subwencji oświatowej za rok 2012 i za pierwsze półrocze 2013 roku. 

posiedzenie 
Urząd Gminy w Sokolnikach 

10. 

17-24 październik 2013 r. godz. 14:00 

1) Kontrola kompleksowa Zespołu Szkół im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii "Łódź" w Walichnowach za 2012 rok w zakresie: 
- gospodarowania finansami, 
- dokumentacji związanej z organizacją placówki (statut, regulaminy, arkusze organizacyjne etc.), 
- zarządzania majątkiem. 

Miejsce kontroli: Zespół Szkół im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii "Łódź" w Walichnowach 
kwestie finansowe: biuro obsługi szkół 

11. 

14-21 listopad 2013 r. 
godz.14:00 

1) Kontrola kompleksowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach za 2012 rok w zakresie: 
- gospodarowania finansami, 
- dokumentacji związanej z organizacją placówki (statut, regulaminy, arkusze organizacyjne etc.), 
- zarządzania majątkiem. 

Miejsce kontroli: 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, 
kwestie finansowe: biuro obsługi szkół 

12. 

 

 

13. 

3-4 grudzień 2013 r. 
godz.14:00 
 

 

13 grudzień 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Kontrola sprawdzająca w zakresie działań podjętych w wyniku przeprowadzonej w dniach 25.09.2012 - 27.09.2012 kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach. 

1) Analiza projektu budżetu Gminy na 2014 rok - wypracowanie ostatecznej opinii; 
2) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok; 
3) Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

Miejsce kontroli: Urząd Gminy w Sokolnikach  

 

posiedzenie 
Urząd Gminy w Sokolnikach 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem  posiedzeń mogą być następujące sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rewizyjnej. Ponadto mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia, tematyka posiedzen może być modyfikowana. Na posiedzeniach rozpatrywane będą także sprawy przewidziane na sesje. 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy. Ponadto Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę Gminy (dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i problemowych i sprawdzających). 

artykuł nr 4

Plan Pracy Komisji na 2011 rok

dnia 15 lutego 2011
 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki na 2011 rok

 

Lp. Termin realizacji Tematyka Uwagi
1 28.01. 2011 r.
godzina 18:00
sala sesyjna Urzędu Gminy w Sokolnikach
1. Praca nad projektem budżetu Gminy na 2011 rok – wypracowanie ostatecznej opinii,
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,
 
 2 23 luty 2011 r.
godzina 15:00
sala sesyjna Urzędu Gminy w Sokolnikach
1. Analiza płatności zobowiązań pieniężnych przez osoby fizyczne i prawne.  
3 10 maja 2011 r.
godzina 15:00
sala sesyjna Urzędu Gminy w Sokolnikach
1. Kontrola problemowa w placówce oświatowej w Sokolnikach.  
 4 7 czerwca 2011 r.
godzina 15:00
sala sesyjna Urzędu Gminy w Sokolnikach
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
2. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki
 
5

9 sierpnia 2011 r.
godzina 15:00
sala sesyjna Urzędu Gminy w Sokolnikach

1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku,  
 6 13 września 2011 r. godzina 15:00
sala sesyjna Urzędu Gminy w Sokolnikach
1. Kontrola problemowa przedszkola samorządowego w Walichnowach pod względem zasadności wykorzystania środków budżetowych.  
7 11 października2011r.
godzina 15:00
sala sesyjna Urzędu Gminy w Sokolnikach
1. Kontrola problemowa z zakresu sprzedaży mienia komunalnego.
2. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy Sokolniki podjętych w 2011 roku.
 
8 8 grudnia 2011 r.
godzina 15:00
sala sesyjna Urzędu Gminy w Sokolnikach
1. Praca nad projektem budżetu Gminy na 2012 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok,
3. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2010 rok.
 

 Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem każdego posiedzenia będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rewizyjnej.

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji. Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne i pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie.

 

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Jolanta Wójcik