artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 11 września 2017 r. o godzinie 9:00

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 11 września 2017 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 – 2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 3. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR
  – wrzesień 2017).
 4. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/  Jarosław Rembecki

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 12:00

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 13 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2016 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.
 4. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2016 rok.
 5. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2016 rok dla Wójta Gminy Sokolniki.
 6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/  Jarosław Rembecki

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 13 grudnia 2016 roku o godzinie 13:00 w sali nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ulicy Parkowej 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2017 rok – wypracowanie opinii po zapoznaniu się ze stanowiskiem stałych komisji Rady Gminy Sokolniki.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 – 2020 – wypracowanie opinii.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

5. Wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 18 listopada 2016 r. o godzinie 11:00

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w piątek 18 listopada 2016 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2.Zbadanie zarzutów podniesionych w skardze złożonej na działalność Wójta Gminy Sokolniki.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
4.Wnioski i zapytania.
5.Zamknięcie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ Jarosław Rembecki