artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Rolnictwa na 2016 rok


 

Lp.

 

Terminy odbywania posiedzeń

 

Tematyka

 

Uwagi

1.

23 luty 2016 r.

godz. 14:00

1) Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2015 roku.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

2.

17 marzec 2016 r.

godz. 13:00

1) Praca nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2016 rok;

2) Informacja na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

3.

 

 

 

14 kwiecień 2016 r.

godz.13:00

 

 

 

1) Ocena gospodarki wodno - ściekowej Gminy za 2015 rok.

 

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

 

 

4.

24 maj  2016 r. godz. 13:00

1) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokolniki za 2015 rok oraz informacja w zakresie założeń  do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów (SIWZ).

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

5.

 21 czerwiec 2016 r. godz. 13:00

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2015 rok.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

6.

 24 sierpień 2016r. godz. 14:00

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2016 roku wraz
z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Urząd Gminy
w Sokolnikach

7.

 19 październik 2016 r. godz. 13:00

1) Praca nad projektami uchwał w sprawie podatków
i opłat na 2017 rok - analiza proponowanych stawek.

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

8.

05 grudzień 2016 r. godz.13:00

1) Praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2017 rok - wypracowanie stanowiska,

2) Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

 

Urząd Gminy
w Sokolnikach

 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rolnictwa, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w zakresie działania Komisji Rolnictwa, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rolnictwa oraz analiza materiałów przewidzianych na sesje. Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji. Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne oraz pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie. 

 

artykuł nr 2

Plan Pracy Komisji na 2014 rok

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA NA ROK 2014 

 

Lp. 

Terminy odbywania posiedzeń 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

24 marzec 2014 r. 
godz. 14:00 

1) Praca nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2014 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

2. 

24 kwiecień 2014 r. 
godz. 14:00 

1) Informacja w zakresie zaopatrzenia wsi 
w wodę - ocena gospodarki wodno - ściekowej gminy za 2013 rok, 
2) Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Sokolnikach za 2013 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

3. 

23 czerwiec 2014 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2013 rok.

Urząd Gminy w Sokolnikach 

4. 

25 sierpień 2014 r. 
godz.16:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2014 roku, 
2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

5. 

27 październik 2014 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektami uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 rok - analiza proponowanych stawek, 
2) Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku,

Urząd Gminy w Sokolnikach 

6. 

14 listopad 2014 r. godz. 14:00 

1) Omówienie inwestycji gminnych zrealizowanych w kadencji 2010 – 2014,
2) Podsumowanie kadencji 2010 -2014.

 

Posiedzenie wspólne wszystkich komisji
Urząd Gminy w Sokolnikach 

7. 

Grudzień 2014 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2015 rok, 
2) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa za 2014 rok, 
3) Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2015 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rolnictwa, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w zakresie działania Komisji Rolnictwa, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rolnictwa oraz analiza materiałów przewidzianych na sesje. 

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji (nieujęte w planie pracy). Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne oraz pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie. 

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/2013
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 29 stycznia 2013 r. 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA NA ROK 2013 

 

Lp. 

Terminy odbywania posiedzeń 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

24 styczeń 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Analiza projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Sokolniki, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania; 
2)Praca nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2013 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

2. 

25 luty 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Informacja w zakresie zaopatrzenia wsi 
w wodę - ocena gospodarki wodno - ściekowej gminy za 2012 rok; 
2) Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Sokolnikach za 2011 i 2012 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

3. 

25 marzec 2013 r. 
godz.14:00 

1) Kontynuacja prac nad projektami uchwał związanymi z reformą systemu gospodarki odpadami komunalnymi (projekt uchwały w sprawie górnych opłat stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych  na terenie Gminy Sokolniki oraz projekt uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych); 
2) Praca nad projektem programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokolniki. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

4. 

25 kwiecień 2013 r. 
godz. 14:00 

1) Ocena stanu terenów zielonych w Gminie Sokolniki po sezonie zimowym. 

Komisja wyjazdowa 

5. 

24 maj 2013 r. 
godz.14:00 

1) Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Sokolniki - spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Sołtysami. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

6. 

13 czerwiec 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2012 rok; 
2) Ocena stopnia przygotowania gminy do realizacji zadań związanych z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

7. 

28 sierpień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2013 roku; 
2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

8. 

26 wrzesień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Informacja na temat prac nad projektem Programu Ochrony Środowiska. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

9. 

25 październik 2013 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektami uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok - analiza proponowanych stawek; 
2) Informacja ze stanu realizacji zadań wynikających z programu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sokolniki za miesiąc styczeń - wrzesień 2013. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

10. 

6 grudzień 2013 r. 
godz.14:00 

1) Praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2014 rok; 
2) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa za 2013 rok; 
3) Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2014 rok. 

Urząd Gminy w Sokolnikach 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem posiedzeń będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rolnictwa, rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w zakresie działania Komisji Rolnictwa, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rolnictwa oraz analiza materiałów przewidzianych na sesje. 

Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji. Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne oraz pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie. 

artykuł nr 4

Plan Pracy Komisji na 2011 rok

15 lutego 2011
 

 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA
RADY GMINY SOKOLNIKI NA 2011 ROK

 

 

 

PL Termin realizacji Tematyka Uwagi
1 I kwartał
styczeń
1. Wypracowanie stanowiska do projektu budżetu Gminy na 2011 rok w zakresie rolnictwa.  
  luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2011 rok.  
  marzec 1. Informacja na temat utrzymania zieleni w Gminie Sokolniki,  
2 II kwartał
kwiecień
1. Informacja o ściągalności podatku rolnego za I kwartał,
2. Informacja na temat gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sokolniki,
3. Informacja na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej w Sokolnikach.
 
  czerwiec 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok w zakresie rolnictwa.  
3 III kwartał
sierpień
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku.  
  wrzesień 1. Informacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sokolniki.  
4

IV kwartał

październik

1. Informacja na temat prac nad projektem Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami.  
  grudzień 1. Praca nad projektem budżetu Gminy na 2012 rok
w zakresie rolnictwa,
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na 2012 rok,
3. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa za 2011 rok.
 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych tematów przedmiotem każdego posiedzenia będą sprawy: ustosunkowanie się do korespondencji wpływającej do Komisji Rolnictwa, rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki w sprawach rolnictwa oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki w zakresie właściwości rzeczowej Komisji Rolnictwa.
Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji. Ponadto na posiedzenia komisji będą zapraszane osoby funkcyjne i pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Kamila Lerka