artykuł nr 1

Harmonogram sesji Rady Gminy Sokolniki na 2023 rok

Lp.Termin sesjiTematyka

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Marzec 2023

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2022 rok.

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2023 za 2022 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami na realizację tych zadań za 2022 rok.

5. Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2023 roku”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2024 rok.

 

 

 

2.

 

 

 

Kwiecień 2023

1. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2022 rok.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2027 za 2022 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2022 rok.

4. Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2023 rok.

 

3.

 

Maj 2023

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”.

 

 

 

4.

 

 

 

Czerwiec 2023

1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Sokolniki za 2022 rok.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu instytucji kultury za 2022 rok.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

 

5.

 

Sierpień 2023

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2023 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2023.

 

 

6.

 

 

Październik 2023

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

2. Informacja Wójta Gminy Sokolniki i Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.

3. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok.

 

7.

 

Listopad 2023

1. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”.

8.

Grudzień 2023

1. Uchwalenie budżetu gminy Sokolniki na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje.

artykuł nr 2

Harmonogram sesji Rady Gminy Sokolniki na 2022 rok

Lp.Termin sesjiTematyka

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Marzec 2022

1. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za 2021 rok oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2021 rok.

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2021 rok.

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2023 za 2021 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami na realizację tych zadań za 2021 rok.

5. Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2022 roku”.

6. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

 

 

 

2.

 

 

 

Kwiecień 2022

1. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2021 rok.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 za 2021 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2021 rok.

4. Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2022 rok.

 

3.

 

Maj 2022

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2021 roku”.

 

 

 

4.

 

 

 

Czerwiec 2022

1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Sokolniki za 2021 rok.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu instytucji kultury za 2021 rok.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

 

 

5.

 

 

Sierpień 2022

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022.

 

6.

 

Październik 2022

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

2. Informacja Wójta Gminy Sokolniki i Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok.

 

 

 

7.

 

 

 

Listopad 2022

1. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”.

2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych za wyniki w nauce i inne osiągnięcia najzdolniejszym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki w roku szkolnym 2021/2022.

8.

Grudzień 2022

1. Uchwalenie budżetu gminy Sokolniki na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje.

artykuł nr 3

Harmonogram sesji Rady Gminy Sokolniki na 2021 rok

Lp.

 

Termin sesji

 

Tematyka

1.Marzec 2021

1. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za 2020 rok oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2020 rok.

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2020 rok.

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 za 2020 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.

5. Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2021 roku”.

2.Kwiecień 2021

1. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2020 rok.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 za 2020 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2020 rok.

4. Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2021 rok.

3.

Maj 2021

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.

4.

Czerwiec 2021

1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Sokolniki za 2020 rok.

2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok.

5.

Sierpień 2021

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2021 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021.

6.Wrzesień 2021

1. Wręczenie stypendiów edukacyjnych za wyniki w nauce i inne osiągnięcia najzdolniejszym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki w roku szkolnym 2020/2021.

7.

Październik 2021

1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

3. Informacja Wójta Gminy Sokolniki i Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.

8.

Listopad 2021

1. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”.

9.

Grudzień 2021

1. Uchwalenie budżetu gminy Sokolniki na 2022 rok, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

3. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje.