artykuł nr 1

Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 18 października 2018 rokuo godzinie 9:00

Zawiadamiam, że XLIII sesja Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku
o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 – 2026,
b) zmiany budżetu gminy na rok 2018.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2018 rok.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

8. Informacja Wójta Gminy Sokolniki dotycząca oświadczeń majątkowych za 2017 rok.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych za 2017 rok.

10. Protokół z przebiegu kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie rozliczenia dotacji udzielonej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4715E Parcice – Sokolniki” – zatwierdzenie stanowiska.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018.

14. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

artykuł nr 2

Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 września 2018 roku o godzinie 11:00

Zawiadamiam, iż z przyczyn technicznych zmieniona została godzina obrad  XLII sesji Rady Gminy Sokolniki z 11:00 na godzinę 13:00.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

 

W dniu 27 września 2018 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Sokolniki

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 – 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 – 2026,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2018.

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

artykuł nr 3

Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 11:00

Zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Sokolniki

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Sokolniki.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

 

 

   PRZEWODNICZĄCY RADY

 /-/ Rafał Prukop

artykuł nr 4

Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 23 lipca 2018 roku o godzinie 11:00

Informuję, iż w dniu 23 lipca 2018 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się XL sesja Rady Gminy Sokolniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 – 2026,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2018,

c) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sokolniki.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

artykuł nr 5

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Sokolniki

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2017 rok,

b) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 – 2026,

d) zmiany budżetu gminy na rok 2018,

e) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki,

f) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

g) zasad usytuowania na terenie Gminy Sokolniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

h) programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki,

i) szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach,

j) ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

6. Protokół z przebiegu kontroli w zakresie inwestycji „Budowa placu zabaw w Walichnowach” – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop