artykuł nr 1

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00

 Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 27 grudnia 2016 roku o godzinie 13:00 w sali nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ulicy Parkowej 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad w poszczególnych komisjach, zmiany do porządku obrad.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok – wypracowanie opinii.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 –wypracowanie opinii.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 – 2020, zapoznanie się z autopoprawką, wypracowanie opinii.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zapoznanie się z autopoprawką, wypracowanie opinii.
 6. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych, sposobu ich rozliczania i kontroli z budżetu Gminy Sokolniki dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – wypracowanie opinii.
 7. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok – wypracowanie opinii.
 8. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok – wypracowanie opinii.
 9. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sokolniki – wypracowanie opinii.
 10. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokolniki – wypracowanie opinii.
 11. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Sokolniki z dnia 28.11.2016r.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wnioski i zapytania
 14. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Jarosław Rembecki
Przewodniczący Komisji Rolnictwa
/-/ Marek Małecki
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
/-/ Radosław Szkudlarek
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
/-/ Zbigniew Kowalczyk
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w dniu 13 grudnia 2016 r. o godzinie 14:00

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 13 grudnia 2016 roku o godzinie 14:00 w sali nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ulicy Parkowej 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad w poszczególnych komisjach, zmiany do porządku obrad

2. Organizacja festynu gminnego w 2017 roku.
3. Sprawy bieżące.

4. Wnioski i zapytania

5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Jarosław Rembecki

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

/-/ Marek Małecki

 

Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury i Zdrowia

/-/ Radosław Szkudlarek

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w dniu 5 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00

 Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad w poszczególnych komisjach, zmiany do porządku obrad.

2. Praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2017 rok - wypracowanie opinii (stanowiska) w poszczególnych komisjach.

3. Sprawy bieżące.

4. Wnioski i zapytania.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

/-/ Marek Małecki  

 

  Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Zdrowia

  /-/ Radosław Szkudlarek

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego

                                  /-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 listopada 2016 r. o godzinie 13:00

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 2016 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad w poszczególnych komisjach, zmiany do porządku obrad.

2. Analiza tematu związanego z działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Sokolnikach.

3. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sokolniki za rok szkolny 2015/2016.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
– wypracowanie opinii.

5. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet
– wypracowanie opinii.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”
– wypracowanie opinii.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach – wypracowanie opinii.

9. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – wypracowanie opinii.

10. Informacja w zakresie prac nad zmianą nazwy ulicy w miejscowości Sokolniki.

11. Informacja o stanie przygotowań do sezonu zimowego utrzymania dróg.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Sokolniki.

13. Sprawy bieżące.

14. Wnioski i zapytania.

15. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Jarosław Rembecki

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

/-/ Marek Małecki

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

/-/ Radosław Szkudlarek

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 /-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w dniu 24 października 2016 r. o godzinie 13:00

Zawiadamiamy, że wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 24 października 2016 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad w poszczególnych komisjach, zmiany do porządku obrad.

2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2016 – 2019 – wypracowanie opinii.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok – wypracowanie opinii.

4. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – wypracowanie opinii.

5. Analiza projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – wypracowanie opinii.

6. Analiza stawek pozostałych podatków i opłat na 2017 rok.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie statutu Gminy Sokolniki – zapoznanie się ze stanowiskiem doraźnej Komisji Statutowej, wypracowanie opinii przez stałe komisje.

8. Omówienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Sokolniki.

10. Sprawy bieżące.

11. Wnioski i zapytania.

12. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Jarosław Rembecki

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

/-/ Marek Małecki

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

/-/ Radosław Szkudlarek

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Dostępne kategorie:
Posiedzenia komisji