artykuł nr 1

Przedmiot działania Komisji Rozwoju Gminy

Przedmiot działania Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Sokolniki:

1) zagadnienia w zakresie rolnictwa i gospodarki rolnej/leśnej;
2) ochrona przyrody i środowiska naturalnego;
3) utrzymanie zieleni gminnej;
4) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,gospodarka odpadami;
5) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz;
7) edukacja publiczna;
8) współpraca ze środowiskiem oświatowym;
9) kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury;
10) współpraca z innymi gminami w dziedzinie edukacji i kultury;
11) udostępnianie obiektów sportowych;
12) współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym wspieranie inicjatyw klubów sportowych w zakresie imprez sportowych różnej rangi
i o różnym zasięgu;
13) wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży: aspekty organizacyjne i finansowe;
14) ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym rozwój aktywności społecznej i współpracy z organizacjami społecznymi;
15) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;
16) promocja gminy;
17) drogi gminne, ulice i place;
18) komunikacja w gminie, w tym lokalny transport zbiorowy oraz organizacja ruchu drogowego;
19) zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami;
20) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
21) gminne budownictwo mieszkaniowe;
22) targowiska i hale targowe;
23) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa, wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
24) budżet gminy i jego zmiany, zagadnienia wynikające z  ustawy o finansach publicznych;
25) inicjowanie działań na rzecz lepszego funkcjonowania infrastruktury komunalnej;
26) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki;
27) występowanie z wnioskami o uregulowanie istotnych dla gminy zagadnień;
28) kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Sokolniki oraz wniosków zgłaszanych przez Radnych;
29) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę Gminy Sokolniki, Wójta Gminy Sokolniki oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i obywateli.