artykuł nr 1

Zawiadomienie o LXXIII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 29 kwietnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815) zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2024 roku o godzinie 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
odbędzie się LXXIII sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LXXII sesji Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2023 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2023 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy za okres styczeń - kwiecień 2024r.

8. Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2024 rok.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2024 – 2030,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2024,

c) likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach,

d) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki,

f) wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki,

g) nadanie nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Góry,

h) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

i) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pichlice.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

11. Wnioski i informacje.

12. Podsumowanie kadencji 2018 – 2024.

13. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop


 

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 2

Zawiadomienie o LXXII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 27 marca 2024 r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815) zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2024 roku o godzinie 11:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
odbędzie się LXXII sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LXXI sesji Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Sokolniki za 2023 rok, debata nad raportem o stanie gminy Sokolniki za 2023 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki wotum zaufania,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2023 rok,

c) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2024 – 2030,

e) zmiany budżetu gminy na rok 2024,

f) rozpatrzenia wniosku o  nadanie nazwy dla drogi prywatnej w miejscowości Góry.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i informacje.

9. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 3

Zawiadomienie o LXXI sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 29 lutego 2024 r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815) zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2024 roku o godzinie 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, odbędzie się LXXI sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2023 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 wraz z potrzebami związanymi z realizacją tych zadań.

8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokolniki na lata 2021-2027 za 2023 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 za 2023 rok.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Sokolniki za 2023 rok.

11. Raport o stanie gminy Sokolniki za 2023 rok.

12. Sprawozdanie z  działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.

13. Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji w 2023 roku.

14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy w 2023 roku.

15. Harmonogram sesji Rady Gminy Sokolniki na 2024 rok, z uwzględnieniem upływu kadencji.

16. Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2024 roku, z uwzględnieniem upływu kadencji.

17. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2024 – 2030,

b) zmiany budżetu gminy na 2024 rok,

c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sokolniki środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku,

d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Sokolniki na lata 2024-2026,

e) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Sokolniki na 2024 rok,

f) rozpatrzenia wniosku o przedłużenie nazwy ulicy Tulipanowej w miejscowości Pichlice,

g) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pichlice,

h) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sokolniki,

i) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

19. Wnioski i informacje.

20. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/Rafał Prukop


 

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 4

Zawiadomienie o LXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 19 lutego 2024 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815) zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2024 roku o godzinie 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się LXX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LXIX sesji Rady Gminy Sokolniki.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozwiązania Zespołu Szkół w Walichnowach,

b) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

5. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 5

Zawiadomienie o LXIX sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 28 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815) zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, odbędzie się LXIX sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LXVIII sesji Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2023,

c)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2024 – 2030,

d) uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie stanowiska komisji stałej,

- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,

- odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

- przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta Gminy Sokolniki do projektu uchwały budżetowej,

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami,

- głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej,

e) przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2023 – 2025,

f) ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sokolniki,

g) rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej w miejscowości Siedliska,

h) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Stary Ochędzyn,

i) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pichlice,

j) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pichlice,

k) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Siedliska.

6. Informacja o działaniach podjętych w związku ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wynikającym z przeprowadzonej kontroli.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i informacje.

9. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/Rafał Prukop


 


 

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl