artykuł nr 1

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 28 września 2022 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2022 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 – 2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2022,

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nowy Ochędzyn,

d) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki,

e) ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki,

f) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

7. Protokół z przebiegu kontroli w zakresie realizacji zadań i kosztów związanych z boiskiem sportowym w Sokolnikach – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wnioski i informacje.

10. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 2

Zawiadomienie o LIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 22 sierpnia 2022 r.

Zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2022 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się LIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 – 2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2022.

6. Wnioski i informacje.

7. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 3

Zawiadomienie o LII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 2 sierpnia 2022 r.

Zawiadamiam, że w dniu 2 sierpnia 2022 roku o godzinie 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się LII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z L sesji i LI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 – 2029,

c) zmiany budżetu gminy na rok 2022,

d) rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej w miejscowości Nowy Ochędzyn,

e) średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokolniki na rok szkolny 2022/2023,

f) wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki.

5. Wnioski i informacje.

6. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 4

Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 14 lipca 2022 r.

Zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2022 roku o godzinie 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się LI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na rok 2022;

b) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki.

4. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

 

   

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

 

artykuł nr 5

Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 15 czerwca 2022 r.

Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się L sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Sokolniki za 2021 rok, debata nad raportem o stanie gminy Sokolniki za 2021 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki wotum zaufania,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2021 rok,

c) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 – 2029,

e) zmiany budżetu gminy na rok 2021,

f) zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sokolniki,

g) zasad i trybu nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Sokolniki.

7. Informacja o działaniach podjętych w związku ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wynikającym z protokołu przebiegu kontroli w zakresie delegacji służbowych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki oraz placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki w latach 2018-2019.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wnioski i informacje.

10. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl