artykuł nr 1

Zawiadomienie o LXVIII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 30 listopada 2023 r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815) zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, odbędzie się LXVIiI sesja Rady Gminy Sokolniki.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Uwagi do protokołu z LXVII sesji Rady Gminy Sokolniki.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2023,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

f) zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

g) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

h) przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2023 – 2025,

i) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

j) przyjęcia „Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”,

k) rozpatrzenia wniosku dotyczącego zagospodarowania przestrzennego ul. Słonecznej w miejscowości Sokolniki, w części przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

l) rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej w miejscowości Stary Ochędzyn,

m) rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej w miejscowości Pichlice,

n) rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej w miejscowości Pichlice,

o) uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach,

p) ustalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach.

6. Informacja o działaniach podjętych w związku ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wynikającym z przeprowadzonych kontroli.

7. Protokół z kontroli w zakresie zatrudnienia, rozliczania czasu pracy i zakresu obowiązków pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Sokolnikach – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wnioski i informacje.

10. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 2

Zawiadomienie o LXVII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 26 października 2023 r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815) zawiadamiam, że w dniu 26 października 2023 roku o godzinie 8:30
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, odbędzie się LXVII sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LXVI sesji Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Wręczenie Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki podziękowań i gratulacji z okazji jubileuszu 35 – lecia działalności zawodowej.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

7. Informacja Wójta Gminy Sokolniki i Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki w zakresie analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2023,

c) rozpatrzenia wniosku w sprawie zagospodarowania przestrzennego ul. Słonecznej w miejscowości Sokolniki,

d) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Góry,

e) ustalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach,

f) przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu gminy Sokolniki.

9. Protokół z przebiegu kontroli w zakresie realizacji zadania dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokolnikach w latach 2020 – 2022 – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

10. Protokół z przebiegu kontroli liczby i stanu pojazdów będących własnością gminy Sokolniki oraz miejsca ich garażowania – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wnioski i informacje.

13. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 3

Zawiadomienie o LXVI sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 6 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815) zawiadamiam, że w dniu 6 września 2023 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, odbędzie się LXVI sesja Rady Gminy Sokolniki.

1. Proponowany porządek obrad:

2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Uwagi do protokołu z LXV sesji Rady Gminy Sokolniki.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2023 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2023.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2023,

c) zmiany uchwały LVIII/329/22 Rady Gminy Sokolniki w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Góry,

d) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kopaniny,

e) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

f) diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów,

g) uchylającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów,

h) uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki.

8. Protokół z przebiegu kontroli w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy (z uwzględnieniem odpłatnego i nieodpłatnego wynajmu, liczby nieruchomości, ich położenia) – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Wnioski i informacje.

11. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 4

Zawiadomienie o LXV sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 17 lipca 2023 r.

Zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2023 roku o godzinie 10:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki odbędzie się LXV sesja Rady Gminy Sokolniki

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LXIV sesji Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2023,

c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

d) upoważnienia Wójta Gminy Sokolniki do rozwiązania porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wieruszowskim, a Gminą Sokolniki.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7. Wnioski i informacje.

8. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.


 

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 5

Zawiadomienie o LXIV sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 21 czerwca 2023 r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz § 62 ust.1 uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sokolniki (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4815):

zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
odbędzie się LXIV sesja Rady Gminy Sokolniki

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z LXIII sesji Rady Gminy Sokolniki.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Sokolniki za 2022 rok, debata nad raportem o stanie gminy Sokolniki za 2022 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki wotum zaufania,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2022 rok

c) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029,

e) zmiany budżetu gminy na rok 2023,

f) rozpatrzenia wniosku o założenie Klubu Seniora w gminie Sokolniki,

g)powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławnika na kadencję 2024 – 2027,

h) wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i informacje.

9. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA

Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl

Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl