artykuł nr 1

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 29 września 2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2021 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2021 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021.

6. Sprawozdanie doraźnej komisji statutowej z realizacji powierzonych zadań.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021-2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2021,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów,

d) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Sokolniki,

e) rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej w miejscowości Stary Ochędzyn,

f) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Stary Ochędzyn,

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,

h) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na nieruchomość stanowiącą własność gminy Sokolniki.

8. Protokół z przebiegu kontroli w zakresie kosztów utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 – 2020 – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Wnioski i informacje.

11. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 2

Zawiadomienie o XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 30 sierpnia 2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się XXXV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na rok 2021,

b) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r.

5. Wnioski i informacje.

6. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 3

Zawiadomienie o XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 30 lipca 2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2021 roku o godzinie 08:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na rok 2021,

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

c) ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.

5. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 4

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Sokolniki za 2020 rok, debata nad raportem o stanie gminy Sokolniki za 2020 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki wotum zaufania,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok,

c) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 – 2029,

e) zmiany budżetu gminy na rok 2021,

f) przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

g) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

h) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sokolniki na rok szkolny 2021/2022.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i informacje.

9. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 5

Informacja o zmianie miejsca posiedzenia XXXII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 31 maja 2021 r.

Informuję, że posiedzenie XXXII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 31 maja 2021 r. odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.