artykuł nr 1

Przedmiot działania Komisji Rozwoju Gminy

Przedmiot działania Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Sokolniki:

1) zagadnienia w zakresie rolnictwa i gospodarki rolnej/leśnej;

2) ochrona przyrody i środowiska naturalnego;

3) utrzymanie zieleni gminnej;

4) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, gospodarka odpadami;

5) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz;

7) edukacja publiczna;

8) współpraca ze środowiskiem oświatowym;

9) kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury;

10) kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe;

11) współpraca z innymi gminami w dziedzinie edukacji i kultury;

12) udostępnianie obiektów sportowych;

13) współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym wspieranie inicjatyw klubów sportowych w zakresie imprez sportowych różnej rangi i o różnym zasięgu;

14) wypoczynek i rekreacja dzieci i młodzieży: aspekty organizacyjne i finansowe;

15) ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym rozwój aktywności społecznej i współpraca z organizacjami społecznymi, wspieranie rodziny;

16) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;

17) promocja gminy;

18) drogi gminne, ulice i place;

19) komunikacja w gminie, w tym lokalny transport zbiorowy oraz organizacja ruchu drogowego;

20) zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami;

21) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

22) gminne budownictwo mieszkaniowe;

23) targowiska i hale targowe;

24) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa, wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

25) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;

26) budżet gminy i jego zmiany, zagadnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych;

27) inicjowanie działań na rzecz lepszego funkcjonowania infrastruktury komunalnej;

28) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sokolniki;

29) występowanie z wnioskami o uregulowanie istotnych dla gminy zagadnień;

30) kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Sokolniki oraz wniosków zgłaszanych przez Radnych;

31) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę Gminy Sokolniki, Wójta Gminy Sokolniki oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i obywateli.