artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 5 września 2023r.

Zawiadamiam, że w dniu 5 września 2023 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Dyskusja na temat udostępniania sal gimnastycznych i boisk sportowych w gminie na potrzeby treningów piłki nożnej dla dzieci.

3. Omówienie zagadnienia dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej.

4. Informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Sokolniki w 2023 roku.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2023 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2023.

6. Informacja w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

7. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 - 2029 – wypracowanie opinii.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 – wypracowanie opinii.

9. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały LVIII/329/22 Rady Gminy Sokolniki w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Góry – wypracowanie opinii.

10. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kopaniny – wypracowanie opinii.

11. Analiza projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego – wypracowanie opinii.

12. Analiza projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów – wypracowanie opinii.

13. Analiza projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów – wypracowanie opinii.

14. Analiza projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki– wypracowanie opinii.

15. Uwagi do protokołu z posiedzenia komisji z dnia 19 czerwca 2023 r. i protokołu z posiedzenia komisji z dnia 17 lipca 2023 r.

16. Wnioski i zapytania, informacje.

17. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 17 lipca 2023r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 17 lipca 2023 r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2.   Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 - 2029 – wypracowanie opinii.

3.   Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023
– wypracowanie opinii.

4.   Analiza projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego – wypracowanie opinii.

5.   Analiza projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sokolniki do rozwiązania porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wieruszowskim, a Gminą Sokolniki – wypracowanie opinii.

6.   Uwagi do protokołu z posiedzenia komisji z dnia 29 maja 2023 r. i protokołu
z posiedzenia komisji z dnia 19 czerwca 2023 r.

7.   Wnioski i zapytania, informacje.

8.   Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 19 czerwca 2023r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w sali nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ul. Parkowej 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Informacja z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Sokolniki przyjętego na lata 2021 – 2025” za 2022 rok.

3. Informacja dotycząca funkcjonowania ujęć wody na terenie gminy Sokolniki i oczyszczalni ścieków w 2023 roku.

4. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2022 rok.

5. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029 – wypracowanie opinii.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 – wypracowanie opinii.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławnika na kadencję 2024 – 2027 – wypracowanie opinii.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki –wypracowanie opinii.

9. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

10. Wnioski i zapytania, informacje.

11. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 29 maja 2023r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek
29 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w sali nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie
  w zakresie działań przeprowadzonych w 2022 roku na terenie gminy Sokolniki.
 3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sokolniki w 2022 roku.
 4. Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Sokolniki w 2023 roku.
 5. Analiza tematu dotyczącego utworzenia klubu dziecięcego w Tyblach.
 6. Analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”.
 7. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 – wypracowanie opinii.
 8. Analiza projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Gumnisko w Gminie Sokolniki – wypracowanie opinii.
 9. Analiza projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków – wypracowanie opinii.
 10. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 11. Wnioski i zapytania, informacje.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

    ROZWOJU GMINY

  /-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 26 kwietnia 2023r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w środę 26 kwietnia 2023r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2022 rok oraz zapoznanie się z planem działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2023 rok.

3. Analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2022 rok oraz zapoznanie się z planem działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki na 2023 rok.

4. Analiza sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Sokolniki na lata 2021-2027 za 2022 rok.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla gminy Sokolniki.

6. Informacja z realizacji „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych” na lata 2022 – 2027 będących w posiadaniu gminy Sokolniki za 2022 rok.

7. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokolniki za 2022 rok.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 – wypracowanie opinii.

9. Analiza projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach – wypracowanie opinii.

10. Analiza projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których Gmina Sokolniki jest organem prowadzącym dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – wypracowanie opinii.

11. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

12. Wnioski i zapytania, informacje.

13. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk