artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 24 kwietnia 2024r.

Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla gminy Sokolniki.

3. Analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2023 rok.

4. Zapoznanie się z planem działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2024 rok.

5. Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych” na lata 2023 – 2025 za 2023 rok.

6. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2024 – 2030 – wypracowanie opinii.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok – wypracowanie opinii.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach – wypracowanie opinii.

9. Analiza projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – wypracowanie opinii.

10. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki – wypracowanie opinii.

11. Analiza projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki – wypracowanie opinii.

12. Analiza projektu uchwały w sprawie nadanie nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Góry - wypracowanie opinii.

13. Analiza projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania– wypracowanie opinii.

14. Analiza projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pichlice– wypracowanie opinii.

15. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gminy za okres styczeń – kwiecień 2024 r.

16. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

17. Wnioski i zapytania, informacje.

18. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 27 marca 2024r.

Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2024 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokolniki za 2023 rok.

3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki wotum zaufania – wypracowanie opinii.

5. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2024 – 2030 – wypracowanie opinii.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok – wypracowanie opinii.

7. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

8. Wnioski i zapytania, informacje.

9. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 28 lutego 2024r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2024 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Informacja na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska za 2023 rok.

3. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Sokolniki za 2023 rok.

4. Analiza sprawozdania z realizacji zadań dotyczących odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w placówkach oświatowych w 2023 roku.

5. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 za 2023 rok.

6. Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2023 rok.

7. Analiza sprawozdania z realizacji w 2023 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023.

8. Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 wraz z potrzebami związanymi z realizacją tych zadań.

9. Analiza sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokolniki na lata 2021-2027 za 2023 rok.

10. Analiza projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Sokolniki na lata 2024-2026 – wypracowanie opinii.

11. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2024 – 2030 – wypracowanie opinii.

12. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok – wypracowanie opinii.

13. Analiza projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sokolniki środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku – wypracowanie opinii.

14. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Sokolniki na 2024 rok – wypracowanie opinii.

15. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pichlice – wypracowanie opinii.

16. Analiza projektu uchwały w sprawie przystąpienia do planu ogólnego gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.

17. Uwagi do protokołu z posiedzenia komisji w dniu 8 lutego 2024 roku oraz protokołu
z posiedzenia komisji w dniu 19 lutego 2024 r.

18. Wnioski i zapytania, informacje.

19. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 19 lutego 2024r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 19 lutego 2024 r.
o godzinie 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Walichnowach – wypracowanie opinii.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – wypracowanie opinii.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach – wypracowanie opinii.

5. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – wypracowanie opinii.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 8 lutego 2024r.

Zawiadamiam, że w dniu 8 lutego 2024 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Informacja dotycząca funkcjonowania oświaty w Gminie Sokolniki – dyskusja.

3. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2023 rok.

4. Praca nad ramowym planem pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2024 rok z uwzględnieniem upływu kadencji Rady Gminy.

5. Propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2024 rok z uwzględnieniem upływu kadencji Rady Gminy.

6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

7. Wnioski i zapytania, informacje.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk