artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 30 sierpnia 2021r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Informacja w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021– wypracowanie opinii.

4. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r. – wypracowanie opinii.

5. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

6. Wnioski i zapytania, informacje.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 30 czerwca 2021r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w środę 30 czerwca 2021 r. o godzinie 9:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ul. Parkowej 1.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Informacja z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Sokolniki przyjętego na lata 2015 – 2020”.

3. Informacja w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie gminy Sokolniki oraz jej jednostek organizacyjnych.

4. Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok.

5. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029 – wypracowanie opinii.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 – wypracowanie opinii.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – wypracowanie opinii.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sokolniki na rok szkolny 2021/2022 – wypracowanie opinii.

9. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – wypracowanie opinii.

10. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

11. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

12. Wnioski i zapytania, informacje.

13. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 3

Zmiana miejsca posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy w dniu 27 maja 2021 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy w dniu 27 maja 2021 r. odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 27 maja 2021r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w czwartek 27 maja 2021 r. o godzinie 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ul. Parkowej 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie w zakresie działań przeprowadzonych w 2020 roku na terenie gminy Sokolniki.

3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sokolniki w 2020 roku.

4. Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Sokolniki w 2021 roku.

5. Analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku".

6. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokolniki za 2020 rok.

7. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029 – wypracowanie opinii.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 – wypracowanie opinii.

9. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.

10. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pichlice – wypracowanie opinii.

11. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

12. Wnioski i zapytania, informacje.

13. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 29 kwietnia 2021r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w czwartek 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ul. Parkowej 1.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Informacja w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie Sokolniki.

3. Analiza tematu dotyczącego eliminacji glifosatu z żywności (wniosek o udostępnienie informacji publicznej).

4. Analiza sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Sokolniki na lata 2014-2020 za 2020 rok.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2020 rok.

6. Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2020 rok oraz zapoznanie się z planem działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2021 rok.

7. Analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2020 rok oraz zapoznanie się z planem działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki na 2021 rok.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 – wypracowanie opinii.

9. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – wypracowanie opinii.

10. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, w także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki – wypracowanie opinii.

11. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – wypracowanie opinii.

12. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

13. Wnioski i zapytania, informacje.

14. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk