artykuł nr 1

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki w 2020 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

W 2020 ROKU

 

W 2020 roku Komisja Rewizyjna odbyła 7 posiedzeń, podczas których:

1) sporządziła sprawozdanie z działalności w 2019 roku oraz opracowała plan pracy na 2020 rok;

2) określiła programy kontroli i wyznaczyła terminy przeprowadzenia tych kontroli w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki plan kontroli (z planu nie zrealizowano dwóch kontroli);

3) rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok;

4) zapoznała się z raportem o stanie Gminy Sokolniki za rok 2019;

5) rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2019 rok oraz zapoznała się z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy;

6) wydała pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2019 rok, w której stwierdziła, iż Wójt realizując zadania związane z budżetem kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi;

7) wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2019 rok dla Wójta Gminy Sokolniki;

8) przeanalizowała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku;

9) przeanalizowała projekt budżetu gminy Sokolniki na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021-2029 – komisja wydała pozytywna opinię w powyższym zakresie;

10) zapoznała się z autopoprawką do projektu budżetu gminy Sokolniki na 2021 rok
– komisja wydała pozytywną opinię w powyższym zakresie.

 

W 2020 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1) w dniach 13-31 lipca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sokolnikach – kontrolą objęto zakres realizacji ustawowych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach – finansowanie i wydatki.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski, zalecenia: brak

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – GOPS w Sokolnikach, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXVI sesji w dniu 7 października 2020 r.

2) w dniach 19-31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach – kontrolą objęto funkcjonowanie placówek przedszkolnych na terenie gminy Sokolniki.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: Faktura Nr 8/2019 z dnia 11.01.2019 dot. zakupu miału węglowego w ilości 9,38t dla Zespołu Szkół w Sokolnikach.

Wnioski: Opracowanie dogłębnej analizy zużycia miału węglowego w Zespole Szkół w Sokolnikach (co jest przyczyną wzrostu o 60% zużycia opału).

Zalecenia: Opracowanie faktycznego zużycia energii cieplnej do posiadanej powierzchni poszczególnych placówek przedszkolnych.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXVI sesji w dniu 7 października 2020 r.

3) w dniach 28, 29 i 30 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach oraz Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach
– kontrolą objęto zasady rozpatrywania i przyjmowania skarg i wniosków przez organy gminy i jednostki organizacyjne.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli:

1. Skarga złożona do Dyrektora Szkoły na pracownika Urzędu gminy nie została przekazana wg. właściwości w ustawowym terminie; art. 231 kpa.

2. Wniosek dot. nadania nazwy ulicy został rozpatrzony z naruszeniem terminu ustawowego art. 244 kpa w zw. z art. 237 § 1 kpa.

3. GOPS, GOKSiT, Biblioteka Publiczna w zakresie przyjmowania skarg i wniosków nie realizowały w pełnym zakresie art. 253 kpa.

Wnioski: brak

Zalecenia: Zwrócenie szczególnej uwagi na terminy wynikające z kpa.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXVIII sesji w dniu 30 grudnia 2020 r.

 

Komisja Rewizyjna nie zrealizowała dwóch kontroli objętych planem zatwierdzonym przez Radę Gminy Sokolniki tj.:

1) kontroli w zakresie ściągalności za śmieci oraz podatków i opłat w latach 2018-2019,

2) kontroli w zakresie realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

Powodem niezrealizowania w/w kontroli była sytuacja związana z COVID-19.

 

Przedmiotem posiedzeń były także wnioski i zapytania. W posiedzeniach dotyczących budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej gminy brali udział Wójt i Skarbnik Gminy. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.

artykuł nr 2

Plan pracy komisji na 2021 rok

Lp.TerminTematykaUwagi

 

1.

 

Kwiecień 2021

1. Kontrola wydatków na zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w gminie Sokolniki oraz wydatków na realizację funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

 

 

2.

 

Maj 2021

1. Kontrola w zakresie ściągalności podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018 – 2019 i za 2020 rok.

 

 

 

 

3.

 

 

 

Czerwiec 2021

1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją
o stanie mienia gminy.

3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2020 rok

- w oparciu o procedurę absolutoryjną.

 

 

4.

 

Sierpień 2021

1. Analiza wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

 

 

5.

 

Wrzesień 2021

1. Kontrola w zakresie kosztów utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 – 2020.

 

 

6.

 

Październik 2021

1. Kontrola w zakresie kosztów utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 – 2020.

 
7.

Listopad 2021

1. Kontrola realizacji inwestycji dotyczącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy.

 

 

8.

 

Grudzień 2021

1. Analiza projektu budżetu gminy Sokolniki na 2022 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki – wypracowanie ostatecznej opinii.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 3

Plan pracy komisji na 2020 rok

Lp.

Termin

Tematyka

Uwagi

1.

Czerwiec 2020

1.Zapoznanie się z raportem o stanie mienia Gminy Sokolniki za 2019 rok.

2.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.

4.Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2019 rok

- w oparciu o procedurę absolutoryjną.

 

2.Lipiec 2020

Kontrola realizacji zadań ustawowych przez GOPS

– finansowanie i wydatki.

 

3.

Sierpień 2020

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

2. Funkcjonowanie placówek przedszkolnych na terenie Gminy Sokolniki.

 

4.

Wrzesień 2020

Kontrola zagadnień dotyczących zasad rozpatrywania i przyjmowania skarg i wniosków przez organy gminy i jednostki organizacyjne.

 

5.

Październik 2020

Kontrola z zakresie ściągalności za śmieci oraz podatków i opłat za ich usuwanie w latach 2018 – 2019.

 

6.

Listopad 2020

Kontrola realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

 

7.

Grudzień 2020

Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2021 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki – wypracowanie ostatecznej opinii.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 4

Plan pracy komisji na 2019 rok


Kwiecień 2019
Kontrola w zakresie realizacji I etapu inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy Gmina Sokolniki”.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Maj 2019
Kontrola w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ”.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Czerwiec 2019
1. Zapoznanie się z raportem o stanie mienia Gminy Sokolniki za 2018 rok.
2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.
4. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2018 rok
- w oparciu o procedurę absolutoryjną.


Sierpień 2019
Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją
 o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028,
 w tym z realizacji przebiegu przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.


Wrzesień 2019
Kontrola w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej Nowy Ochędzyn – Niwiska”.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Październik 2019
Kontrola w zakresie wydatkowania środków na organizację Dni Gminy Sokolniki 2018, w tym środków przekazanych w formie dotacji dla GOKSiT w Sokolnikach.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Grudzień 2019
1. Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2020 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki -  wypracowanie ostatecznej opinii.

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki