artykuł nr 1

Plan pracy komisji na 2023 rok

Lp.TerminTematykaUwagi
1.Maj 2023

Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki Filia w Starym Ochędzynie w zakresie odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w latach 2021 - 2022.

 
2.Czerwiec 2023

1.Zapoznanie się z raportem o stanie mienia Gminy Sokolniki za 2022 rok.

2.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.

3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2022 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.

4.Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2022 rok

- w oparciu o procedurę absolutoryjną.

 
3.

Lipiec 2023

Kontrola w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy (z uwzględnieniem odpłatnego i nieodpłatnego wynajmu, liczby nieruchomości, ich położenia).

 
4.Sierpień 2023

Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2023 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2023 roku.

 
5.Wrzesień 2023

Kontrola realizacji zadania dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokolnikach w latach 2020 – 2022

 
6.Październik 2023Kontrola liczby i stanu pojazdów będących własnością gminy Sokolniki oraz miejsca ich garażowania. 
7.Listopad 2023

Kontrola zatrudnienia, rozliczania czasu pracy i zakresu obowiązków pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Sokolnikach.

 
8.Grudzień 2023

Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2024 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki – wypracowanie ostatecznej opinii.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 2

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki w 2022 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

W 2022 ROKU

W 2022 roku Komisja Rewizyjna odbyła 7 posiedzeń, podczas których:

1) sporządziła sprawozdanie z działalności w 2021 roku oraz opracowała plan pracy na 2022 rok;

2) złożyła propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2022 rok;

3) określiła programy kontroli i wyznaczyła terminy przeprowadzenia tych kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy Sokolniki planem;

4) rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok;

5) rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2021 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy;

6) wydała pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2021 rok, w której stwierdziła, iż Wójt realizując zadania związane z budżetem kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi;

7) wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2021 rok dla Wójta Gminy Sokolniki;

8) przeanalizowała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 – 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku;

9) przeanalizowała projekt budżetu gminy Sokolniki na 2023 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023-2029 – wydała pozytywną opinię w powyższym zakresie.

 

W 2022 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1) w dniach 20-21 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w latach 2016-2021.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli:

1. Stwierdzono brak aktualnej umowy z użytkownikami obiektu rekreacyjnego Okoń (nie przedstawiono umowy komisji).

2. Stwierdzono brak opłat za wodę od 17.12.2018 r. do dnia dzisiejszego z aktualnym użytkownikiem nieruchomości po byłym kółku w Walichnowach. Nieprawidłowość została usunięta w dniu kontroli.

Wnioski: Zintensyfikować szybkość działania urzędu.

Zalecenia: Komisja Rewizyjna nadal stoi na stanowisku, że należy uregulować prawnie umowę na wykorzystanie obiektu po byłej bazie Kółka Rolniczego zabezpieczając żywotne interesy ekonomiczne gminy.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XLVII sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r.

2) w dniach 12-13 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto delegacje służbowe w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki oraz placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki w latach 2018-2019.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli:

1. Brak podawania godzin wyjazdów i przyjazdów w delegacjach służbowych.

2. Brak podawania pojemności silnika w delegacjach służbowych.

3. Brak podawania celu podróży służbowej w delegacjach służbowych.

4. Niewłaściwa interpretacja Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

5. Brak zarządzeń dyrektorów szkół regulujących kwestię wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych.

6. Trasa wyjazdu służbowego powinna być obliczana na podstawie rzeczywistego wskazania liczniku pojazdu użytego do celu podróży służbowej.

Wnioski:

1. Dołożenie staranności w wypełnieniu delegacji służbowych i rozliczaniu ich przez pracowników.

2. Wprowadzenie nadzoru nad sposobem wypełniania delegacji.

Zalecenia: Przeprowadzenie szkolenia w przedmiocie kontrolowanego zagadnienia.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XLIX sesji w dniu 30 maja 2022 r.

3) w dniach 13-14 września 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki oraz na boisku sportowym w Sokolnikach wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy w Sokolnikach, Kierownikiem Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska – kontrolą objęto realizację zadań i kosztów związanych z boiskiem sportowym w Sokolnikach.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli:

1. Skład materiałów jest niezabezpieczony, znajdują się na nim rozbite szkło, deski z gwoździami i palety.

2. Toaleta jest nieopróżniona.

3. Ławki są pozarastane chwastami.

4. Kosze są pełne, obiekt jest zaśmiecony.

5. Brak regulaminu obiektu.

6. Brak tablicy informacyjnej określonej w § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Wnioski:

1. Proces związany z posadowieniem kontenera się przeciąga, a część środków zostało już wydatkowanych.

2. Plac składowanych materiałów powinien być wygrodzony.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas LIV sesji w dniu 28 września 2022 r.

4) w dniach 10-11 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki oraz w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy w Sokolnikach, Kierownikiem Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji – kontrolą objęto inwestycję dotyczącą przebudowy części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach wraz z wizytacją w obiekcie.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski: brak

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas LVI sesji w dniu 28 listopada 2022 r.

5) w dniach 14-15 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto koszty utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2019-2021

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski: Komisja Rewizyjna wnosi o dokonanie analizy prawnej w zakresie możliwości współfinansowania kosztów prowadzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas LVI sesji w dniu 28 listopada 2022 r.

 

Przedmiotem posiedzeń były także informacje oraz wnioski i zapytania.
W posiedzeniach brali udział kierownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie oraz Wójt. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.

artykuł nr 3

Plan pracy komisji na 2022 rok

Lp.TerminTematykaUwagi
1.

Kwiecień 2022

Kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w latach 2016-2021.

 

 

 

2.

 

 

Maj 2022

Kontrola w zakresie delegacji służbowych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki oraz placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki w latach 2018-2019.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Czerwiec 2022

1.Zapoznanie się z raportem o stanie mienia Gminy Sokolniki za 2021 rok.

2.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok.

3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2021 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.

4.Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2021 rok

- w oparciu o procedurę absolutoryjną.

 

 

 

4.

 

 

Sierpień 2022

Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

 
5.

Wrzesień 2022

Kontrola realizacji zadań i kosztów związanych z boiskiem sportowym w Sokolnikach.

 

 

6.

 

Październik 2022

Kontrola inwestycji dotyczącej przebudowy części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach wraz z wizytacją w obiekcie.

 

 

7.

 

Listopad 2022

Kontrola w zakresie kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2019-2021.

 

 

8.

 

Grudzień 2022

Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2023 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki – wypracowanie ostatecznej opinii.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 4

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki w 2021 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

W 2021 ROKU

 

W 2021 roku Komisja Rewizyjna odbyła 5 posiedzeń, podczas których:

1) sporządziła sprawozdanie z działalności w 2020 roku oraz opracowała plan pracy na 2021 rok;

2) złożyła propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2021 rok;

3) określiła programy kontroli i wyznaczyła terminy przeprowadzenia tych kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy Sokolniki planem;

4) rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok;

5) rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy;

6) wydała pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok, w której stwierdziła, iż Wójt realizując zadania związane z budżetem kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi;

7) wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2020 rok dla Wójta Gminy Sokolniki;

8) przeanalizowała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 – 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku;

9) przeanalizowała projekt budżetu gminy Sokolniki na 2022 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022-2029 – wydała pozytywną opinię w powyższym zakresie.

 

W 2021 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1) w dniach 23-26 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto wydatki na zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w gminie Sokolniki oraz wydatki na realizację funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: Komisja stwierdziła brak precyzyjnego odzwierciedlenia w protokole z zebrania wiejskiego wnioskodawców, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 12 marca 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

Wnioski: Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 12 marca 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).

Zalecenia:

1. Zwrócenie szczególnej uwagi na zasady dotyczące prowadzenia zebrań wiejskich.

2. Komisja zwróciła uwagę na zmianę przepisów Prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem § 19 i § 40 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXXII sesji w dniu 31 maja 2021 r.

2) w dniach 10-11 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto ściągalność podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018 – 2019 i za 2020 rok.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: Komisja stwierdziła brak stosowania przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401) - art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b w stosunku do nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Walichnowy.

Wnioski:

1. Zintensyfikować działania mające na celu poprawę ściągalności zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Podjąć działania zmierzające do wydzierżawienia lub sprzedaży w trybie pilnym nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Walichnowy z uwzględnieniem uregulowania sytuacji prawnej dotyczącej przekaźnika telefonii komórkowej.

3. Podjęcie działań zmierzających do ustalenia zobowiązania podatkowego dla wyżej wymienionej nieruchomości.

Zalecenia: Dołożyć staranności w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłat z tytułu odbierania odpadów komunalnych.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXXII sesji w dniu 31 maja 2021 r.

3) w dniach 22-23 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto koszty utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 - 2020.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski:

1. Komisja stwierdziła, że wynajmowanie podmiotu zewnętrznego do wywożenia nieczystości płynnych ze szkół, gdzie gmina może zrobić to we własnym zakresie, nie jest zgodne z polityką oszczędności.

2. Komisja ustaliła, że wydatki ponoszone na wodę i nieczystości płynne w Zespole Szkół w Pichlicach są znacznie wyższe niż wydatki ponoszone w Zespole Szkół w Walichnowach, co należy zweryfikować.

Zalecenia: brak

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXXVI sesji w dniu 29 września 2021 r.

4) w dniach 6-7 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki – kontrolą objęto koszty utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 - 2020.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski, zalecenia: brak

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy Sokolniki, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXXVIII sesji w dniu 27 października 2021 r.

5) w dniach 3-4 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Pan Sylwester Skrzypek, Wójt Gminy Sokolniki oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy – kontrolą objęto realizację inwestycji dotyczącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski, zalecenia: brak

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXXIX sesji w dniu 29 listopada 2021 r.

 

Przedmiotem posiedzeń były także informacje oraz wnioski i zapytania.
W posiedzeniach brali udział kierownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach właściwi w danej sprawie oraz Wójt. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.

artykuł nr 5

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki w 2020 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

W 2020 ROKU

 

W 2020 roku Komisja Rewizyjna odbyła 7 posiedzeń, podczas których:

1) sporządziła sprawozdanie z działalności w 2019 roku oraz opracowała plan pracy na 2020 rok;

2) określiła programy kontroli i wyznaczyła terminy przeprowadzenia tych kontroli w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki plan kontroli (z planu nie zrealizowano dwóch kontroli);

3) rozpatrzyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok;

4) zapoznała się z raportem o stanie Gminy Sokolniki za rok 2019;

5) rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2019 rok oraz zapoznała się z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy;

6) wydała pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2019 rok, w której stwierdziła, iż Wójt realizując zadania związane z budżetem kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi;

7) wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2019 rok dla Wójta Gminy Sokolniki;

8) przeanalizowała informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku;

9) przeanalizowała projekt budżetu gminy Sokolniki na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021-2029 – komisja wydała pozytywna opinię w powyższym zakresie;

10) zapoznała się z autopoprawką do projektu budżetu gminy Sokolniki na 2021 rok
– komisja wydała pozytywną opinię w powyższym zakresie.

 

W 2020 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1) w dniach 13-31 lipca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sokolnikach – kontrolą objęto zakres realizacji ustawowych zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach – finansowanie i wydatki.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski, zalecenia: brak

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – GOPS w Sokolnikach, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXVI sesji w dniu 7 października 2020 r.

2) w dniach 19-31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach – kontrolą objęto funkcjonowanie placówek przedszkolnych na terenie gminy Sokolniki.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: Faktura Nr 8/2019 z dnia 11.01.2019 dot. zakupu miału węglowego w ilości 9,38t dla Zespołu Szkół w Sokolnikach.

Wnioski: Opracowanie dogłębnej analizy zużycia miału węglowego w Zespole Szkół w Sokolnikach (co jest przyczyną wzrostu o 60% zużycia opału).

Zalecenia: Opracowanie faktycznego zużycia energii cieplnej do posiadanej powierzchni poszczególnych placówek przedszkolnych.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXVI sesji w dniu 7 października 2020 r.

3) w dniach 28, 29 i 30 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach oraz Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach
– kontrolą objęto zasady rozpatrywania i przyjmowania skarg i wniosków przez organy gminy i jednostki organizacyjne.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli:

1. Skarga złożona do Dyrektora Szkoły na pracownika Urzędu gminy nie została przekazana wg. właściwości w ustawowym terminie; art. 231 kpa.

2. Wniosek dot. nadania nazwy ulicy został rozpatrzony z naruszeniem terminu ustawowego art. 244 kpa w zw. z art. 237 § 1 kpa.

3. GOPS, GOKSiT, Biblioteka Publiczna w zakresie przyjmowania skarg i wniosków nie realizowały w pełnym zakresie art. 253 kpa.

Wnioski: brak

Zalecenia: Zwrócenie szczególnej uwagi na terminy wynikające z kpa.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy Sokolniki oraz dołączono do akt sprawy.

Protokół z kontroli został zatwierdzony przez Radę Gminy Sokolniki podczas XXVIII sesji w dniu 30 grudnia 2020 r.

 

Komisja Rewizyjna nie zrealizowała dwóch kontroli objętych planem zatwierdzonym przez Radę Gminy Sokolniki tj.:

1) kontroli w zakresie ściągalności za śmieci oraz podatków i opłat w latach 2018-2019,

2) kontroli w zakresie realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

Powodem niezrealizowania w/w kontroli była sytuacja związana z COVID-19.

 

Przedmiotem posiedzeń były także wnioski i zapytania. W posiedzeniach dotyczących budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej gminy brali udział Wójt i Skarbnik Gminy. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.