artykuł nr 6

Plan pracy komisji na 2021 rok

Lp.TerminTematykaUwagi

 

1.

 

Kwiecień 2021

1. Kontrola wydatków na zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w gminie Sokolniki oraz wydatków na realizację funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

 

 

2.

 

Maj 2021

1. Kontrola w zakresie ściągalności podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018 – 2019 i za 2020 rok.

 

 

 

 

3.

 

 

 

Czerwiec 2021

1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją
o stanie mienia gminy.

3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2020 rok

- w oparciu o procedurę absolutoryjną.

 

 

4.

 

Sierpień 2021

1. Analiza wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

 

 

5.

 

Wrzesień 2021

1. Kontrola w zakresie kosztów utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 – 2020.

 

 

6.

 

Październik 2021

1. Kontrola w zakresie kosztów utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 – 2020.

 
7.

Listopad 2021

1. Kontrola realizacji inwestycji dotyczącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy.

 

 

8.

 

Grudzień 2021

1. Analiza projektu budżetu gminy Sokolniki na 2022 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki – wypracowanie ostatecznej opinii.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 7

Plan pracy komisji na 2020 rok

Lp.

Termin

Tematyka

Uwagi

1.

Czerwiec 2020

1.Zapoznanie się z raportem o stanie mienia Gminy Sokolniki za 2019 rok.

2.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.

4.Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2019 rok

- w oparciu o procedurę absolutoryjną.

 

2.Lipiec 2020

Kontrola realizacji zadań ustawowych przez GOPS

– finansowanie i wydatki.

 

3.

Sierpień 2020

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

2. Funkcjonowanie placówek przedszkolnych na terenie Gminy Sokolniki.

 

4.

Wrzesień 2020

Kontrola zagadnień dotyczących zasad rozpatrywania i przyjmowania skarg i wniosków przez organy gminy i jednostki organizacyjne.

 

5.

Październik 2020

Kontrola z zakresie ściągalności za śmieci oraz podatków i opłat za ich usuwanie w latach 2018 – 2019.

 

6.

Listopad 2020

Kontrola realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka.

 

7.

Grudzień 2020

Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2021 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki – wypracowanie ostatecznej opinii.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 8

Plan pracy komisji na 2019 rok


Kwiecień 2019
Kontrola w zakresie realizacji I etapu inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy Gmina Sokolniki”.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Maj 2019
Kontrola w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ”.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Czerwiec 2019
1. Zapoznanie się z raportem o stanie mienia Gminy Sokolniki za 2018 rok.
2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.
4. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2018 rok
- w oparciu o procedurę absolutoryjną.


Sierpień 2019
Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją
 o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028,
 w tym z realizacji przebiegu przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.


Wrzesień 2019
Kontrola w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej Nowy Ochędzyn – Niwiska”.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Październik 2019
Kontrola w zakresie wydatkowania środków na organizację Dni Gminy Sokolniki 2018, w tym środków przekazanych w formie dotacji dla GOKSiT w Sokolnikach.
Jednostka wyznaczona do kontroli:
Urząd Gminy
w Sokolnikach


Grudzień 2019
1. Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2020 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki -  wypracowanie ostatecznej opinii.

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki