artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 marca 2024 r.

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2024 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki,
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2023 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.

4. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2023 rok.

5. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2023 rok.

6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

7. Informacje, wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/Jarosław Rembecki

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2024 r.

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2024 roku o godzinie 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.
2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
4. Propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2024 rok.
5. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
6. Informacje, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
/-/Jarosław Rembecki

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13 grudnia 2023 r.

Zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

2. Analiza projektu budżetu gminy Sokolniki na 2024 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2024 – 2030 – wypracowanie opinii, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gminy.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4. Informacje, wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/Jarosław Rembecki

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 4 lipca 2023 r.

Zawiadamiam, że w dniu 04 lipca 2023 roku o godzinie 11:00 w sali nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.

 2. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR - lipiec 2023 kontrola w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
  z uwzględnieniem odpłatnego i nieodpłatnego wynajmu, liczby nieruchomości, ich położenia).

 3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 4. Informacje, wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

   

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

REWIZYJNEJ

/-/Jarosław Rembecki

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 czerwca 2023 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę
7 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 w sali nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku posiedzenia.
 2. Zapoznanie się z raportem o stanie gminy Sokolniki za 2022 rok.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2022 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.
 5. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2022 rok.
 6. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2022 rok.
 7. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 8. Informacje, wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

  PRZEWODNICZĄCY

  KOMISJI REWIZYJNEJ

  /-/   Jarosław Rembecki