artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 września 2021 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 14 września 2021 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 – 2029, w tym realizacji przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

3. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR - wrzesień 2021, kontrola w zakresie kosztów utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 – 2020).

4. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR - październik 2021, kontrola w zakresie kosztów utrzymania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki, w tym przyrost wydatków na oświatę w latach 2018 – 2020).

5. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR - listopad 2021, kontrola realizacji inwestycji dotyczącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy).

6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

7. Informacje, wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki
 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2021 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę 2 czerwca 2021 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2020 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.
 4. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2020 rok.
 5. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2020 rok.
 6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 7. Informacje, wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/Jarosław Rembecki

 

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR – kwiecień 2021, kontrola wydatków na zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w gminie Sokolniki oraz wydatków na realizację funduszu sołeckiego w sołectwach Zdzierczyzna, Sokolniki i Bagatelka).

3. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR – maj 2021, kontrola w zakresie ściągalności podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018 – 2019 i za 2020 rok).

4. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

5. Informacje, wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 marca 2021 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 15 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

4. Propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2021 rok.

5. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

6. Informacje, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie posiedzenia.


 

 


 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2020 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek 28 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ulicy Parkowej 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z autopoprawką do projektu budżetu gminy Sokolniki na 2021 rok
  – wypracowanie opinii.
 3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 4. Wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

 /-/   Jarosław Rembecki