artykuł nr 31

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę 12 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.
 5. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok.
 6. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2018 rok.
 7. Uwagi do protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
 8. Wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

  PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

 /-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 32

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w czwartek 16 maja 2019 roku o godzinie 11:00 w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR
  - maj 2019, kontrola w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ”).
 3. Wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

   PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

/-/  Jarosław Rembecki