artykuł nr 1

Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sokolniki w 2022 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

RADY GMINY SOKOLNIKI

w 2022 ROKU

W 2022 roku Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 8 posiedzeń, podczas których:

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gumnisko, komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,

- przeanalizowała petycję w sprawie naprawy programów ochrony powietrza, komisja przekazała petycję do rozpatrzenia według właściwości Sejmikowi Województwa Łódzkiego,

- przeanalizowała wniosek o przejęcie przez Gminę Sokolniki dróg wewnętrznych, komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia według właściwości Wójtowi Gminy Sokolniki,

- przeanalizowała wniosek o  nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej położonej w miejscowości Nowy Ochędzyn, komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,

- przeanalizowała petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, komisja wydała opinię negatywną,

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pichlice, komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej położonej w miejscowości Góry, komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,

- przeanalizowała skargę w sprawie dodatku węglowego i preferencyjnego zakupu paliwa stałego, komisja przekazała skargę do rozpatrzenia według właściwości Wójtowi Gminy Sokolniki.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sokolniki w 2021 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

RADY GMINY SOKOLNIKI

w 2021 ROKU

W 2021 roku Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 7 posiedzeń, podczas których:

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej w miejscowości Pichlice, komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sokolniki, po uzupełnieniu przez wnioskodawcę braków formalnych komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,

- przeanalizowała petycję dotyczącą wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, komisja zaopiniowała petycję negatywnie, ponieważ uznała, że referendum ogólnokrajowe nie mieści się w kompetencjach gminnego organu samorządowego,

- przeanalizowała wniosek o  nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Walichnowy, komisja zaopiniowała wniosek negatywnie, ponieważ wnioskodawca nie uzupełnił żądanych dokumentów,

- przeanalizowała wniosek o  nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Walichnowy, po uzupełnieniu przez wnioskodawcę braków formalnych komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej położonej w miejscowości Pichlice, komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej położonej w miejscowości Stary Ochędzyn, komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.
 

artykuł nr 3

Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sokolniki w 2020 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

RADY GMINY SOKOLNIKI

w 2020 ROKU

 

W 2020 roku Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 8 posiedzeń, podczas których:

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zagórze, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja wskazała organ jako właściwy do rozpatrzenia wniosku, Wójta Gminy Sokolniki,

- przeanalizowała petycję Stop zagrożeniu zdrowia i życia, wskazując na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia, Rada Gminy Sokolniki podjęła uchwałę o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia,

- przeanalizowała petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”), komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznała, iż w części petycja nie zasługuje na uwzględnienie, natomiast w pozostałym zakresie właściwym do rozpatrzenia jest Wójt Gminy Sokolniki,

- przeanalizowała wniosek o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Walichnowy, komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,

- przeanalizowała wniosek o budowę pomieszczenia szatni w miejscowości Sokolniki, komisja ze względu na zakres wskazała na przekazanie wniosku według właściwości Wójtowi Gminy Sokolniki,

- przeanalizowała wnioski o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Pichlice, komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego wypracowała pozytywną opinię, Rada Gminy Sokolniki podjęła uchwałę w 2021 roku,

- przeanalizowała petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie działania władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Sokolniki z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych – komisja wydała opinię negatywną, wskazując na brak podstaw prawnych do podjęcia przez Radę Gminy Sokolniki uchwały w zakresie objętym petycją.