artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/124/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020r.

Uchwała Nr XXI/124/20

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 lutego 2020r.

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokolniki na rok szkolny 2019/2020

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXI/123/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020r.

Uchwała Nr XXI/123/20

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 lutego 2020r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych

od właściciela nieruchomości i świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów

komunalnych

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXI/122/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020r.

Uchwała Nr XXI/122/20

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 lutego 2020r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki"

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXI/121/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020r.

Uchwała Nr XXI/121/20

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 lutego 2020r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest

Gmina Sokolniki

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXI/119/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020r.

Uchwała Nr XXI/119/20

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 lutego 2020r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2020 roku"