artykuł nr 1

Skład Doraźnej komisji statutowej

Skład Doraźnej komisji statutowej powołanej uchwałą Nr XIX/107/19
RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 30 grudnia 2019 r.

1) Bartosz Górka - Przewodniczący;

2) Zbigniew Kowalczyk - Z-ca Przewodniczącego;

3) Jarosław Rembecki.