artykuł nr 1

Sprawozdanie doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Sokolniki z realizacji powierzonych zadań

SPRAWOZDANIE

DORAŹNEJ KOMISJI STATUTOWEJ

RADY GMINY SOKOLNIKI Z REALIZACJI POWIERZONYCH ZADAŃ

 

W latach 2019 – 2021 doraźna komisja statutowa odbyła 6 posiedzeń, podczas których przeanalizowała obowiązujący statut Gminy Sokolniki przyjęty uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.4701 oraz z 2019 r. poz.173) oraz pracowała nad projektem zmian Statutu Gminy Sokolniki.

Początkowo w uchwale Nr XIX/107/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r. założono, że doraźna komisja statutowa przygotuje projekt zmian statutu i przedstawi go Radzie Gminy Sokolniki w terminie do 31 marca 2020 r. Jednak z powodu pandemii nie udało się zakończyć prac nad Statutem, w związku z czym konieczne okazało się wydłużenie terminu jego opracowania do końca roku kalendarzowego. Rada Gminy Sokolniki przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej 29 kwietnia 2020 r. przedłużając termin realizacji zadań do 31 grudnia 2020 r. Na tym etapie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Sokolniki został przedstawiony radcy prawnemu w celu jego zaopiniowania i ewentualnego naniesienia zmian.

W związku z panującą sytuacją pandemiczną w kraju, zmian do Statutu Gminy Sokolniki nie udało przedstawić się Radzie Gminy, stąd zaproponowano przedłużenie tego terminu do dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Gminy Sokolniki przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej 30 grudnia 2020 r. przedłużając termin realizacji zadań do 31 grudnia 2021 r. Doraźna komisja statutowa w 2021 r. odbyła dwa posiedzenia, które polegały na analizie i dopracowywaniu zaproponowanych zmian do statutu Gminy Sokolniki.

Na posiedzeniu doraźnej komisji statutowej, które odbyło się 17 maja 2021 r. komisja zakończyła prace nad zmianą Statutu Gminy Sokolniki, opiniując pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sokolniki.

Na XXXII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 31 maja 2021 r. komisja przedstawiła Radzie Gminy Sokolniki projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sokolniki. Podczas tej sesji zmiany zostały przyjęte przez Radę Gminy Sokolniki.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/107/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej (wraz ze zmianami) doraźna komisja statutowa uległa rozwiązaniu z dniem 25 czerwca 2021 r., tj. z chwilą ogłoszenia zmian Statutu Gminy Sokolniki w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.