artykuł nr 1

GPB-II.7820.2.2024.WM - Obwieszczenie Wojewody Łodzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 482 na odc. skrzyżowanie z DK-74 - Sokolniki od km 90+150 do km 92-106

artykuł nr 2

RGK.6733.6.2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 07.05.2024 r.

Wójt Gminy Sokolniki zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 07 maja 2024 r, decyzji Nr 6/2024, znak sprawy: RGK.6733.6.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z niezbędna infrastrukturą" w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ryś: na działce o numerze ewidencyjnym 1044 położonej we wsi RYS, obręb geodezyjny 0005 Pichlice.

artykuł nr 3

RGK.6733.2.2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 24.04.2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydaniu w dniu 24 kwietnia 2024 r.  decyzji Nr 2/2024, znak sprawy: RGK.6733.2.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN/nN wraz z obiektami liniowymi  na działkach o numerze ewidencyjnym 212/10, 299/2, 206/3, 206/9, 298, 203, 202, 114, 113/2, 205, 110, 109/5, 96 położonych we wsi Walichnowy obręb geodezyjny 0010 Walichnowy.

Postępowanie prowadzone było na wniosek ENERGA – OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80 -557 Gdańsk, pełnomocnik: Pan Maciej Wojtyś, ul. Arkońskiego 6, 80 – 387 Gdańsk.

artykuł nr 4

RGK.6730.9.2024 - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów właściwych w sprawach uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów właściwych w sprawach uzgodnienia decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o numerze ewidencyjnym 117 położonej w miejscowości Kopaniny obręb geodezyjny 0002 Kopaniny

artykuł nr 5

RGK.6730.9.2024 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych na działce nr 117 położonej we wsi Kopaniny obręb geodezyjny 0002 Kopaniny

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022