artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 29.12.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Prusak

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30.11.2021 r.

Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 563/2 obręb geodezyjny Ochędzyn Noy, gmina Sokolniki - Ochędzyn Nowy A i Ochędzyn Nowy B

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16.01.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 19.12.2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play wraz z wewnętrzną linią zasilająca. Inwestycja znajduje się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 321 położona w miejscowości Walichnowy, obręb geodezyjny 0010 Walichnowy, Gmina Sokolniki

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28.11.2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28.11.2018