artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16.01.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 19.12.2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play wraz z wewnętrzną linią zasilająca. Inwestycja znajduje się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 321 położona w miejscowości Walichnowy, obręb geodezyjny 0010 Walichnowy, Gmina Sokolniki

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28.11.2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28.11.2018 

artykuł nr 4

Zawiadomienie z dnia 22.08.2018 r

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie zbiornika retencyjnego wody pitnej w SUW Walichnowy

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27.03.2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dot. wydania decyzji o środowiskowych zgodach na realizacją przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Sokolniki