artykuł nr 1

Rok 2024

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.

Podatek od nieruchomości w 2024 rok wynosi:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników wodnych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł - od 1 m2 powierzchni;
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł 1 m2 powierzchni użytkowej.
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

749256 0004 4200 0114 3000 0010

telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok: 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6447/akt.pdf

Obowiązujące wzory deklaracji nie uległy zmianie i znajdziecie Państwo w informacji za rok 2022.

artykuł nr 2

Rok 2023

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.

Podatek od nieruchomości w 2023rok wynosi:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników wodnych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł - od 1 m2 powierzchni;
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł 1 m2 powierzchni użytkowej.
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

749256 0004 4200 0114 3000 0010

telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok: 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6447/akt.pdf

Obowiązujące wzory deklaracji nie uległy zmianie i znajdziecie Państwo w informacji za rok 2022.

 

artykuł nr 3

Rok 2022

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.

Podatek od nieruchomości w 2022 rok wynosi:

1/ Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników wodnych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł - od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

2/ Od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł 1 m2 powierzchni użytkowej.

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3/ Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

749256 0004 4200 0114 3000 0010

telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok: 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2019/6447/akt.pdf

 

artykuł nr 4

Rok 2021

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Podatek od nieruchomości w 2021 rok wynosi:

1/ Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników wodnych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 - od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 od 1 m2 powierzchni.

2/ Od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,81 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł 1 m2 powierzchni użytkowej.

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 8,05 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3/ Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

749256 0004 4200 0114 3000 0010

telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

 

artykuł nr 5

Rok 2020

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Podatek od nieruchomości w 2020 rok wynosi:
1/ Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników wodnych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł - od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

2/ Od budynków lub ich części :
a/ mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł 1 m2 powierzchni użytkowej.
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3/ Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
749256 0004 4200 0114 3000 0010
telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166

UCHWAŁA NR XVI/92/19 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości