artykuł nr 1

Informacja w sprawie opłaty od posiadania psów

Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 20,00 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną, a jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego, opłatę pobiera się w połowie jej wysokości tj. 10,00 zł.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, należy uiścić w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wpłaty opłaty od posiadania psów należy dokonywać bezpośrednio na na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach prowadzony przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010, lub w drodze inkasa przez inkasentów (sołtysów poszczególnych sołectw) w terminie do 31 marca roku podatkowego.

Każdą zmianę ilości posiadanych psów należy zgłosić osobiście, wypełniając bankiet oświadczenia o posiadaniu psów. Wzór oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy, u sołtysa poszczególnego sołectwa bądź ze strony internetowej Gminy Sokolniki.

Telefon kontaktowy: Dominika Ignasiak 627845166

Uchwała Nr IX/42/2011

Oświadczenie do wypełnienia w załączniku poniżej: