artykuł nr 1

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych (Walichnowy)

artykuł nr 2

Szczegółowe informacje dotyczące zezwolenia

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Kserokopie: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem,
 3. Dokument potwierdzający prawo do posiadania środków transportu ( kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz dokumentów potwierdzających ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC,
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do posiadania bazy technicznej,
 5. Potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną – dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,
 6. Aktualna umowa odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na okres objęty wnioskiem - dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 7. W przypadku odbierania odpadów komunalnych segregowanych należy odpowiednio wykazać się umową na odbiór odpadów komunalnych segregowanych przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie odzysku odpadów - dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 8. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 9. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  W przypadku dostarczenia wymaganych dokumentów w formie kserokopii winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.
   

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa od zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107,00 zł.
 2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 3. Podstawa prawna opłaty skarbowej: art.4 zał.część III ust. 41 i 42 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

MIEJSCE ZŁOŻENIA :
Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr.10

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, nr. tel. 062 78 45 064 / 78 46 101
 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach - do 2 miesięcy.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r.Nr 39, poz.251 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
 7. Uchwała Rady Gminy Sokolniki nr XXIII/151/09 z dnia 25 września 2009r. ( Dz.U. z 2009r. Nr 306 poz. 2570) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki,
 8. Uchwała Rady Gminy Sokolniki nr XXIV/156/09 z dnia 12 listopada 2009r. ( Dz.U. z 2009r. Nr 352 poz. 2881 ) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.