artykuł nr 1

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sokolniki na 2013 rok

artykuł nr 2

Konsultacje Programu opieki nad nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sokolniki na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.

 

Konsultacje Programu opieki nad nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sokolniki na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.