artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XIX/110/2012

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok

Załączniki:
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sokolniki225 KB
Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013 rok389 KB
Załącznik nr 13 - Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok19 KB
Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki na finansowanie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2013 rok39 KB
Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy na 2013 rok36 KB
Załącznik nr 10 - Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego18 KB
Załącznik nr 9 - Wykaz gminnych inwestycji do realizacji w 2013 roku28 KB
Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy37 KB
Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody w 2013 roku23 KB
Załącznik nr 6 - Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok28 KB
Załącznik nr 5 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami76 KB
Załącznik nr 4 - Plan wydatków355 KB
Załącznik nr 3 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych16 KB
Załącznik nr 2 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami115 KB
Załącznik nr 1 - Plan dochodów514 KB
Uchwała Nr XIX/110/2012145 KB