artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki na rok 2023
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki na rok 2019

Nabór wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolnik.

Dofinansowaniem mogą być objęte koszty związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elementów elewacji, w szczególności koszty:
1) demontażu wyrobów zawierających azbest;
2) przygotowania do transportu;
3) załadunku i transportu;
4) rozładunku i unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kwota dofinansowania zadania wynosi 100% kosztów.
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej.
Wykonawcą zadania będzie podmiot wybrany przez gminę Sokolniki z zachowaniem procedury konkurencyjności i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wnioski o udzielenie dofinansowania mogą składać osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Ilość wyrobów zawierających azbest podana we wniosku musi być spójna z inwentaryzacją tych wyrobów stanowiącą załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki” (do wglądu w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, pok. nr 1).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z:

1) zakupem i montażem nowych wyrobów w miejsce zdemontowanych;
2) demontażem innych elementów niż zawierających azbest oraz zabezpieczeniem konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi;
3) uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sokolnikach (pok. nr 1 lub 7) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki do dnia 28 marca 2019r.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą podlegały ocenie.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 627845121.
Wzór wniosku, regulamin dofinansowania i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.sokolniki.pl oraz www.bip.sokolniki.akcess.net – w zakładce „Ochrona środowiska/Program usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowanie będzie udzielone jedynie w przypadku otrzymania przez gminę Sokolniki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Załączniki:

1. Ogłoszenie
2. Wniosek
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
3. Wzór umowy
4. Regulamin finansowania realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki.
5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki.
6. Oświadczenie o pomocy de minimis
7. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis.

artykuł nr 3

Uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki 2016?2017

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki 2016 – 2017.

Nabór nie dotyczy wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w 2016r. i z powodu braku środków WFOŚiGW w Łodzi zadanie nie zostało zrealizowane. Wnioski złożone w 2016r. będą skierowane do realizacji w ramach obecnego naboru.

Dofinansowaniem mogą być objęte koszty związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elementów elewacji, w szczególności koszty:
1) demontażu wyrobów zawierających azbest;
2) przygotowania do transportu;
3) załadunku i transportu;
4) rozładunku i unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kwota dofinansowania zadania wynosi 100% kosztów.
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej.
Wykonawcą zadania będzie podmiot wybrany przez gminę Sokolniki z zachowaniem procedury konkurencyjności i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wnioski o udzielenie dofinansowania mogą składać osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Ilość wyrobów zawierających azbest podana we wniosku musi być spójna z inwentaryzacją tych wyrobów stanowiącą załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki” (do wglądu w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, pok. nr 14).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z:

1) zakupem i montażem nowych wyrobów w miejsce zdemontowanych;
2) demontażem innych elementów niż zawierających azbest oraz zabezpieczeniem konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi;
3) uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sokolnikach (pok. nr 10 lub 9) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki do dnia 20 marca 2017r.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą podlegały ocenie i zostaną zwrócone wnioskodawcy.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 627845159.
Druk wniosku, regulamin dofinansowania i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.sokolniki.pl oraz www.bip.sokolniki.akcess.net – w zakładce „Ochrona środowiska/Program usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowanie będzie udzielone jedynie w przypadku otrzymania przez gminę Sokolniki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Załączniki:

Ogłoszenie

1.Wniosek
2. Wzór umowy
3. Regulamin finansowania realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki.
4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki.
5. Oświadczenie o pomocy de minimis
6. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki na rok 2016

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki

Dofinansowaniem mogą być objęte koszty związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych lub elementów elewacji, w szczególności koszty:
1) demontażu wyrobów zawierających azbest;
2) przygotowania do transportu;
3) załadunku i transportu;
4) rozładunku i unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kwota dofinansowania zadania wynosi 100% kosztów.
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej.
Wykonawcą zadania będzie podmiot wybrany przez gminę Sokolniki z zachowaniem procedury konkurencyjności i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wnioski o udzielenie dofinansowania mogą składać osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Ilość wyrobów zawierających azbest podana we wniosku musi być spójna z inwentaryzacją tych wyrobów stanowiącą załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki” (do wglądu w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, pok. nr 14).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z:

1) zakupem i montażem nowych wyrobów w miejsce zdemontowanych;
2) demontażem innych elementów niż zawierających azbest oraz zabezpieczeniem konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi;
3) uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sokolnikach (pok. nr 10 lub 9) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki do dnia 22 lipca 2016r.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą podlegały ocenie i zostaną zwrócone wnioskodawcy.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 627846101.
Druk wniosku, regulamin dofinansowania i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.sokolniki.pl oraz www.bip.sokolniki.akcess.net –  w zakładce „Ochrona środowiska/Program usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowanie będzie udzielone jedynie w przypadku otrzymania przez gminę Sokolniki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wójt Gminy Sokolniki
Sylwester Skrzypek


Załączniki:

1. Wniosek
2. Wzór umowy
3. Regulamin finansowania realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki
4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki.
3. Oświadczenie o pomocy de minimis
4. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis.

artykuł nr 5

Ogłaszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki na rok 2015

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Sokolniki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sokolniki na rok 2015

Dofinansowaniem objęte mogą być wyłączne koszty:

  1. demontażu wyrobów zawierających azbest,
  2. przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu,
  3. załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest,
  4. rozładunek i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawcą zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest będzie podmiot wybrany przez gminę Sokolniki w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kwota dofinansowania zadania dla osoby fizycznej wynosi 100%.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej.

Wnioski o udzielenie dofinansowania będą przyjmowane na pokrycie kosztów związanych z  usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej z terenu gminy Sokolniki. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, w tym zgromadzone na pryzmie.

Ilość wyrobów zawierających azbest podana we wniosku musi być spójna z inwentaryzacją tych wyrobów stanowiącą załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki ” (do wglądu w Urzędzie Gminy Sokolnikach).

Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Gminę Sokolniki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Dofinansowanie nie obejmuje:

  1.  kosztów związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych,
  2. kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów niż zawierających azbest lub elementów towarzyszących rozbiórce, koszty zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi,
  3. kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Sokolniki do dnia 31 maja 2015 r.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy. Druki wniosku oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy Sokolniki, pok. nr 13 oraz na stronie internetowej www.sokolniki.pl oraz  www.bip.sokolniki.akcessnet.net–zakładka Ochrona środowiska/Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. M. J. Piłsudskiego 1 , 98-420 Sokolniki. Więcej informacji można uzyskać pod nr 62 78 46 101

Wójt Gminy Sokolniki
Sylwester Skrzypek