artykuł nr 1

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Ogłoszenie o konsultacjach projektu "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Sokolniki na rok 2014" z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2013 r., poz. 856)