artykuł nr 1

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2009 ROKU

Lp.
Oznaczenie organu kontrolnego Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Zapis z przeprowadzonej kontroli
1 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Kontrola w trybie doraźnym projektu nr 25/2006 pn „Modernizacja i adaptacja obiektu gminnego ośrodka kultury w Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne” realizowanego na podstawie umowy nr Z/2.10/III/3.2/25/06/U/303/06 3.06.2009r  
2 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa i zasad sporządzania dokumentów związanych z rejestracją stanu cywilnego za okres od 1.01.2008r do dnia kontroli 23.06.2009r Protokół
3 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Kontrola realizacji projektu „Zagospodarowanie turystyczne gminy Sokolniki” o numerze 26/06 (Umowa nr Z/2.10/III/3.1/26/06/U/304/06). 21.07.2009r  
4 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Łodzi Kontrola wykorzystania środków finansowych PFRON, zgodnie z umową nr ŁD/27/OSP/4/2007 z dnia 6.07.2007r zawartą w ramach programu pn „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” 19.10.2009r – 20.10.2009r Protokół
5 Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Sieradzu Kontrola realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonej w 2008 kontroli w zakresie spraw pracowniczych 30.10.2009r – 20.11.2009r Protokół
Wystąpienie
 
6 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Doraźna kontrola gospodarki finansowej w Gminie Sokolniki w zakresie długu publicznego, wydatków majątkowych, udzielania zamówień publicznych 19.11.2009r – 11.12.2009r Protokół
Wystąpienie
 

 

Dostępne kategorie:
2014
2013
2012
2011
2010
2009